Tegoroczny Maraton MTB odbędzie się 5 sierpnia na nowej trasie.

 

REGULAMIN XIV MTB Michałowice 2017

 1. Cel zawodów

– Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce.

– Promowanie regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych szlaków i miejscowości turystycznych.

– Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

 1. Nazwa imprezy

XIV MTB Michałowice 2017

 1. Organizator

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

Pl. J. Piłsudskiego 2

32-091 Michałowice

 1. Termin imprezy

5 sierpnia 2017 roku (biuro zawodów czynne od 7.30)

 1. Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem XIV MTB Michałowice 2017 będzie osoba, która spełni następujące warunki:

 1. Prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie internetowej lub zgłosi się wypełniając elektroniczny formularz (link dostępny na www.mtb.ckip.com.pl):
  Wypełniając kartę zgłoszeniową bądź wysyłając formularz zgłoszeniowy elektronicznie uczestnik akceptuje poniższą klauzulę: Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, wyrządzone z własnej winy. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Michałowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 2. Dokona opłaty startowej – 40 zł (mieszkańcy gminy Michałowice – 20 zł) – w przewidzianym w regulaminie terminie. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.

III. Odbierze chip’a, służącego do pomiaru czasu w Biurze Zawodów – brak kaucji. Chip należy bezwzględnie zwrócić po zakończonym wyścigu.

 1. Podpisze listę startową przed rozpoczęciem zawodów.
 2. Prawo do startu w XIV MTB Michałowice 2017 mają osoby, które ukończyły 18 lat. Zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni są do startu po pozostawieniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na start w wyścigu. Zawodnicy w wieku poniżej 16 lat dopuszczeni są do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, albo podczas jego pobytu w miasteczku sportowym w czasie wyścigu. Osoby poniżej 16 roku życia będą klasyfikowani w klasyfikacji ogólnej natomiast nie będą klasyfikowani w kategorii M1/K1. Organizator przewiduje dla nich pamiątkowy dyplom w kategorii Junior bez podziału na kategorie M/K. Na dystansie Giga nie mogą startować zawodnicy poniżej 16 roku życia. W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły zawodnik/zawodniczka zostanie zdyskwalifikowany/a i nie ujęty/a w klasyfikacji końcowej maratonu.
 3. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

VII. Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

VIII. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania i zastosowania się do przepisów z zakresu Ruchu Drogowego w czasie poruszania się na drogach publicznych.

 1. Zasady rozgrywania wyścigu

Maraton zostanie rozegrany na okrążeniu o długości ok 31 km, na trzech dystansach:

– Mini, jedno okrążenie, dystans 31 km

Wyścig na dystansie Mini będzie klasyfikowany tylko w kategorii OPEN, bez podziału

  na kategorie wiekowe

– Mega, dwa okrążenia, dystans 62 km

– Giga, trzy okrążenia, dystans 93 km

 Limit wjazdu na dystans Giga to godzina 13.45

Maraton dysponuje ograniczoną liczbą miejsc. Pierwsze 250 osób otrzyma pamiątkowe numery startowe. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Biura Zawodów po wyczerpaniu limitu miejsc. Wyścig XIV MTB Michałowice 2017 rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem. We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydował Organizator. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach w klasyfikacji generalnej zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę Michałowice MTB 2017. Do startu w wyścigu będą dopuszczone tylko rowery górskie w dobrym stanie technicznym. Za stan roweru podczas wyścigu odpowiada uczestnik. Podczas zawodów lekarz zastrzega sobie prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig. Start nastąpi o godzinie 10.00. Zawodnicy, którzy wystartują później nie będą uwzględnieni w wynikach i nie kwalifikują się jako zawodnicy kończący wyścig. Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu mogą kontynuować wyścig, ale nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji giga. Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. Na trasie będą znajdowały się dwa punkty żywieniowe. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w obrębie widoczności szlaku w sposób nie utrudniający jazdy innym zawodnikom.

Zamknięcie trasy nastąpi o godz. 15.00. O tej godz. zamknięte zostaną bufety, zostanie zwinięte oznakowanie, z trasy zjadą osoby zabezpieczające trasę wraz z zabezpieczeniem medycznym, trasę zamknie pilot. Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu mogą kontynuować wyścig, ale nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji giga.

 1. Kary

Organizator może zasądzić następujące kary:

I Upomnienie

II Kara czasowa

III Dyskwalifikacja

Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:

» nie używanie sztywnych kasków,

» ominięcie punktu kontrolnego (skracanie trasy)

» nadmierne śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą 200 m za każdym bufetem regeneracyjnym),

» nieposzanowanie środowiska naturalnego,

» braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,

» nieprzestrzeganie zasad fair play,

» łamanie zasad ruchu drogowego,

W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

 1. Ruch drogowy

Michałowice XIV MTB 2017 będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 1. Protesty

Protesty do Organizatora można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

 1. Informacje dodatkowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

Na trasie maratonu występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie “siły wyższej”. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 1. Kategorie i dystanse:

Kobiety DYSTANS MINI (ok. 31 km)

Open – nagradzanych 5 pierwszych miejsc

Mężczyźni DYSTANS Mini (ok. 31 km)

Open – nagradzanych 5 pierwszych miejsc

Kobiety DYSTANS MEGA (ok. 62 km)

K1 – Kobiety od 16-35 lat

K2 – Kobiety od 36 lat wzwyż

Mężczyźni DYSTANS MEGA (ok. 62 km)

M1 – Mężczyźni od 16 do 25 lat

M2 – Mężczyźni 26 do 35 lat

M3 – Mężczyźni 36 do 50 lat

M4 – Mężczyźni powyżej 51 lat

Kobiety DYSTANS GIGA (ok. 93 km)

K1 – Kobiety od 16-35 lat

K2 – Kobiety od 36 lat wzwyż

Mężczyźni DYSTANS GIGA (ok. 93 km)

M1 – Mężczyźni od 16 do 25 lat

M2 – Mężczyźni 26 do 35 lat

M3 – Mężczyźni 36 do 50 lat

M4 – Mężczyźni powyżej 51 lat.

 

 1. Nagrody

Nagrody są przyznawane za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych i dystansach. Ponadto odbędzie się losowanie nagród wśród wszystkich uczestników maratonu po zakończeniu zawodów.

Koniec Regulaminu.

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

Link do zapisów znajduje się TUTAJ

MAPA TRASY