63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

 – eliminacje gminne – 

…artysta żywego słowa powinien być czułym słuchaczem nie tylko autora i samego siebie, ale i społeczeństwa, z którego wyrasta i w którym żyje. W sztuce żywego słowa ważne są – głos, dykcja i środki ekspresji; ważniejsze – technika, artyzm i kultura, ale najważniejszy jest w niej – człowiek. Taka sztuka potrzebna jest naszym czasom. Trzeba więc, żeby stawała się coraz powszechniejsza: zarówno na trybunie sejmowej i sądowej, jak przed mikrofonem, na scenie i na estradzie, podczas ogólnopolskich konkursów recytatorskich; żeby jej elementy były nieodłącznym współczynnikiem osobistej kultury każdego
Polaka: żeby przyczyniły się do nobilitacji najcenniejszego naszego dobra, jakim jest język i mowa polska.

Mieczysław Kotlarczyk – twórca Teatru Rapsodycznego, 1966

R e g u l a m i n

 1. Eliminacje Gminne 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego są skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz  ponadgimnazjalnych  z terenu Gminy Michałowice.
 2. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nieprezentowanego na poprzednich konkursach.
 3. Zgłoszenie odbywa się przez złożenie dokładnie i czytelnie wypełnionej Karty Uczestnictwa. Kartę zgłoszenia można przesłać mailem sylwia@ckip.com.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Centrum Kultury
  i Promocji w Michałowicach (budynek Biblioteki Publicznej w Michałowicach, biuro – II piętro).
 4. Termin zgłoszeń do Gminnego Konkursu Recytatorskiego upływa z dniem  6 marca 2018r.
 5. Planowany termin Gminnego Konkursu Recytatorskiego – 9 marca 2016, godz. 10.00.

Miejsce: Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, sala widowiskowa na I piętrze (budynek przy Placu J. Piłsudskiego 2).

   6.Karta zgłoszenia powinna być podpisana przez uczestnika konkursu oraz rodzica jako osobę pełnoletnią. 

7. Podpisanie Karty zgłoszenia przez rodzica jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka przez organizatora do celów promocyjnych (zdjęcia zamieszczone będą na stronach CKiP i w Gazecie Gminy Michałowice, której wydawcą jest CKiP). 

I.                    TURNIEJ RECYTATORSKI

 1. Uczestnicy występują w kategoriach wiekowych:
 • dzieci ze szkół podstawowych w dwóch kategoriach:
  – klasy I-III
  – klasy IV-VI
 • klasa VII i młodzież szkół gimnazjalnych,
 • młodzież szkół ponadgimnazjalnych,
 1. Repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentachprozę oraz dwa utwory poetyckie.
 2. Do wykonania uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut! Uczestnik nie powinien używać rekwizytów.

II. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 2. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

III. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

 1. Repertuar obejmuje 2 utwory śpiewane i 1 recytowany.
 2. Uczestnik wykonuje 1 utwór śpiewany, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.

Jurorami w całej edycji OKR nie mogą być:

 1. wykonawcy uczestniczący w konkursie;
 2. instruktorzy, których recytatorzy biorą udział w konkursie.

Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

– dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);

– interpretacja utworów;

– kultura słowa;

– ogólny wyraz artystyczny.

Ostateczny werdykt jest ustalany  w drodze wspólnej dyskusji Jury.

W przypadku równego podziału głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego.

Decyzja Jury jest ostateczna.

Szczegółowe informacje dotyczące eliminacji gminnych do  63. OKR dostępne w siedzibie organizatora, czyli Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, Plac J. Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice (budynek Biblioteki Publicznej  (II Piętro))  lub pod nr tel. 012 388 50 71 lub 535 029 009.

KARTA UCZESTNIKA do pobrania znajduje się tutaj: Karta uczestnika 63 konkursu recytatorskiego

KARTA UCZESTNIKA (do skopiowania)

63.OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Po zaznajomieniu się z regulaminem 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zgłaszam swój udział w:

 • turnieju RECYTATORSKIM*)
 • Turnieju Jednego Aktora
 • Turnieju Poezji Śpiewanej

*) niepotrzebne skreślić

 1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Adres (z kodem) ……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon oraz e-mail ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………………

 1. Instytucja macierzysta (szkoła, uczelnia, zakład pracy, placówka ko) …………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Utwory przygotowane na Konkurs (podać tytuł, nazwisko i imię autora, rodzaj utworu wiersz czy proza; czas trwania prezentacji, nazwisko i imię tłumacza, ew. nazwisko i imię kompozytora, ew. wymagania techniczne (podkład, akompaniator).

A ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

B ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

C ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………

miejscowość i data                                                PODPIS UCZESTNIKA……………………………………

                                                                                   PODPIS RODZICA ……………………………………………………….

                                                                  

Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego w Michałowicach w 2016 r.