Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 7/2022 Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice
z dnia 8.07.2022r.


REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH, WYDARZENIACH
I KONKURSACH
§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizator: Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice, 32-091 Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 2 z filiami: Filia Biblioteczna w Raciborowicach, 32-091 Raciborowice, ul. Jana Długosza 36 (budynek Szkoły Podstawowej), Filia Biblioteczna w Więcławicach, 32-091 Więcławice, ul. Św. Jakuba 94 (budynek Szkoły Podstawowej) – dalej jako „Biblioteka”.
 2. Regulamin uczestnictwa w spotkaniach, wydarzeniach i konkursach zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Bibliotekę oraz odbywających się w jej siedzibach – dalej jako „spotkanie”.
 3. Ilekroć dalej w Regulaminie będzie mowa o spotkaniu należy przez to rozumieć warsztat, wykład, prelekcję, szkolenie, spektakl teatralny, lekcję biblioteczną, zajęcia na wolnym powietrzu, konkursy, oraz wszelkie wydarzenia organizowane i/lub współorganizowane przez Bibliotekę.
 4. Każdy Uczestnik spotkania ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu.
 5. Udział w spotkaniu oznacza akceptację jego warunków, opisanych w niniejszym Regulaminie oraz w indywidualnej informacji o spotkaniu.
 6. Regulamin jest dostępny w siedzibie Biblioteki i jej filiach bibliotecznych oraz na stronie internetowej Biblioteki: www.wmichalowicach.malopolska.pl
 7. Biblioteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Uczestników konkretnego spotkania. W takim przypadku będzie informował z wyprzedzeniem na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz za pośrednictwem plakatu o konieczności zgłoszenia udziału. Organizator może określić okres przyjmowania zgłoszeń, zakres niezbędnych danych oraz wymagań formalnych wobec uczestnika (np. wiek). Zgłoszenia nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 2
Zasady uczestnictwa

 1. Szczegółowe zasady uczestnictwa są określane każdorazowo w informacji o spotkaniu.
 2. Udział w spotkaniach jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie pozostawione w Bibliotece na czas spotkania – są to jedynie uczestnicy spotkania, którym opiekę zgodnie z obowiązującymi przepisami mają zapewnić rodzice/opiekunowie prawni.
 4. Biblioteka zastrzega, że w przypadku dzieci małych, niesamodzielnych rodzic lub opiekun jest zobowiązany znajdować się w otoczeniu dziecka przez cały czas trwania spotkania.
 5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie, bezpieczeństwo, kondycję psychofizyczną dziecka/osoby niepełnoletniej ani w trakcie spotkania ani w drodze na spotkanie czy drodze powrotnej. Opiekę osobom niepełnoletnim powinni zapewnić rodzice/opiekunowie prawni bądź w przypadku grup zorganizowanych – nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie.
 6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dziecko po skończonych zajęciach.
 7. W przypadku ograniczonej liczby Uczestników spotkania o udziale decyduje kolejność wpisu na liście uczestnictwa w spotkaniu, chyba że Biblioteka wprowadzi dodatkowe zasady uczestnictwa, o czym poinformuje publicznie w szczegółowych informacjach o spotkaniu.
 8. Udział w spotkaniach jest dobrowolny, dlatego również w spotkaniach cyklicznych dopuszczalna jest możliwość odstąpienia od uczestnictwa.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie spotkania lub jego odwołania bez wcześniejszego uprzedzenia z uzasadnionych, ważnych powodów, takich jak odwołanie występu przez artystę, warunki pogodowe uniemożliwiające realizację spotkania czy zagrożenie życia i zdrowia Uczestników. Biblioteka nie będzie zobowiązana z tego tytułu do żadnej rekompensaty.
 10. Wszyscy uczestnicy spotkań i przebywający na terenie Biblioteki, gdzie odbywają się spotkania, są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników oraz do stosowania się do zasad ustalonych przez Bibliotekę.
 11. Osoby przebywające na terenie spotkania mają obowiązek stosowania się do zaleceń Biblioteki, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 12. Zabrania się wzniecania ognia oraz niszczenia obiektów i mienia znajdujących się na terenie spotkania.
 13. Zabrania się wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na płeć, rasę, wyznanie , wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
 14. Będą proszone o wyjście osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny, stwarzają zagrożenie dla innych uczestników spotkania lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 15. W trakcie spotkania bezwzględnie jest zabronione: prowadzenie agitacji politycznej, rozdawanie ulotek lub reklam handlowych, rozdawanie ulotek o charakterze politycznym, prezentowanie słowne lub pisemne haseł prawem zabronionych lub sprzecznych z normami moralnymi.
 16. Biblioteka może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,
  b) posiadającym wyżej wymienione substancje oraz broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe i pirotechniczne,
  c) agresywnym, prowokującym innych do zachowań niebezpiecznych lub w jakikolwiek inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
 17. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników.
 18. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, będą bezzwłocznie przekazywane Policji.
 19. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w prowadzeniu akcji ratowniczej lub gaśniczej.

§3
Zasady utrwalania i rozpowszechniania wizerunku osób uczestniczących
w spotkaniach

 1. Podczas spotkań przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku Uczestników w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych. Każda osoba podejmująca decyzję o uczestniczeniu w spotkaniu przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w
  rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu spotkania w formie zapisu audiowizualnego w celu realizacji zadań statutowych tj. dokumentowania popularyzacji czytelnictwa i kultury, jak również promocji Biblioteki.
 3. Udział w spotkaniu jest równoznaczny z akceptacją przedstawionego powyżej stanu rzeczy, w tym utrwalenia wizerunku swojego lub swojego dziecka w związku z udziałem w spotkaniu, a także jego publikacją na stronie internetowej Biblioteki i Facebooku.
 4. Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników spotkań nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy zgadzają się, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia.
 5. Biblioteka zastrzega sobie, że osoby chcące fotografować/filmować spotkanie winny uzyskać zgody osób fotografowanych/filmowanych we własnym zakresie.
 6. Udział w spotkaniu w niektórych przypadkach wymaga przez Uczestnika zaakceptowania Regulaminu w formie pisemnej oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Jeżeli jest to konieczne ze względu na wiek Uczestnika, zgody udziela jego rodzic lub opiekun prawny.
 7. Udział w spotkaniu w niektórych przypadkach jest uzależniony od wyrażenia zgody rodzica/opiekuna prawnego w formie pisemnej na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej, która stanowi Załącznik Nr 2.

§ 4
Ochrona danych osobowych

 1. Udział w spotkaniu jest równoznaczny z akceptacją na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia spotkania, jeśli jest to konieczne – dane te podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa i zgodnie z nimi – ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice, z siedzibą przy Placu Józefa Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez wiadomość e-mail, skierowaną na adres: iod@michalowice.malopolska.pl,
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu realizacji zawartej umowy, a także dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO,
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, jak i po jej zakończeniu – w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji finansowej i ubezpieczeniowej, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym – wynika to z przepisów regulujących obowiązki podatkowo-ubezpieczeniowe; niepodanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy,
  • posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
  • Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestnika.
 4. Wiążąca interpretacja zapisów Regulaminu należy wyłącznie do Biblioteki.
  ___________________________________________________________________________

Załącznik Nr 1 do Regulaminu uczestnictwa
w spotkaniach, wydarzeniach i konkursach


OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH, WYDARZENIACH I KONKURSACH, KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY MICHAŁOWICE


Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższym Regulaminem.
Michałowice, dnia ………………………….
………………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Michałowice, dnia ………………………….
……………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
______________________________________________________________________________


Załącznik Nr 2 do Regulaminu uczestnictwa
w spotkaniach, wydarzeniach i konkursach


OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU


Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez Administratora – Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice, utrwalonego na zdjęciach i filmach w mediach: strona internetowa Biblioteki, na portalach społecznościowych m.in.: portal Facebook, materiałach promocyjnych (ulotki, foldery reklamowe) ; prasie min. „Gazeta Gminy Michałowice”.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Administratora. Oświadczenie moje ważne jest na czas nieokreślony. Niniejsza zgoda obejmuje utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć w formie elektronicznej i drukowanej.
Zostałam/zostałem poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
Michałowice, dnia …………………………..
……………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego