REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MICHAŁOWICE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin Korzystania ze Zbiorów i Usług, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice oraz filii bibliotecznych w Raciborowicach i w Więcławicach.
2. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:

  • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2012 poz. 406, z późn. zm.),

  • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2012 poz. 642, z późn. zm.),

  • Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy  Nr XXIV/146/2016 z dnia 19 września 2016 r., służąc rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

3. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922) i późniejszymi zmianami.

§ 2

1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

2. Czytelnik nie stosujący się do postanowień Regulaminu może być pozbawiony czasowo lub całkowicie prawa do korzystania z usług Biblioteki. Decyzję o czasowym lub całkowitym pozbawieniu prawa do korzystania z usług Biblioteki podejmuje dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od takiej decyzji.

3. Czytelnik zobowiązany jest korzystać ze zbiorów bibliotecznych w sposób, który nie narusza praw autorskich.

§ 3

1. W Bibliotece obowiązuje cisza.

2. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i rozmów z telefonów komórkowych.

3. Osoby nietrzeźwe i znajdujące się pod wpływem środków odurzających nie mogą przebywać na terenie biblioteki, ani wypożyczać materiałów bibliotecznych.

4. Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez czytelnika bez opieki.

5. Wszelkie uwagi i dezyderaty dotyczące działalności Biblioteki można zgłaszać bezpośrednio, telefonicznie lub drogą korespondencyjną.

§ 4

1. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć Bibliotekę główną i filie na czas określony, lub ograniczyć zakres ich prac z powodu urlopu, awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów, lub innych ważnych przyczyn.

2. Bieżące komunikaty dotyczące pracy Biblioteki dotyczące czytelników są umieszczane na stronie Biblioteki i na portalach społecznościowych, oraz na tablicach Biblioteki głównej i filii bibliotecznych.

II. PRAWO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG BIBLIOTEKI

§ 1

1. Prawo korzystania z wypożyczalni nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej, wystawionej po:

  • okazaniu aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL i aktualnym adresem zameldowania,

  • wypełnieniu karty zapisu-Załącznik Nr 1do Zarządzenia nr 1/2017 z dn. 2.01.2017 r. dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice – zawierającej oświadczenie zgody na wykorzystanie przez Bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

  • potwierdzeniu podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.

2. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu niepełnoletniego czytelnika jest dowód tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Małoletni czytelnik, który ukończył 13 rok życia może samodzielnie zapisać się do biblioteki, po okazaniu aktualnej legitymacji szkolnej.

3. Czytelnik jest zobowiązany powiadomić Bibliotekę o każdorazowej zmianie swoich danych zawartych w karcie zapisu, danych osoby poręczającej lub za którą poręcza.

4. Podanie adresu e-mail przez czytelnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na systemowe wysyłanie przez Bibliotekę informacji o zarezerwowanych materiałach bibliotecznych, zbliżającym się terminie zwrotu i upomnieniach.

5. Likwidacja konta czytelniczego możliwa jest na prośbę czytelnika, po zwrocie karty czytelniczej i uregulowaniu wszelkich zaległości w stosunku do Biblioteki.

§ 2

1. Prawo do korzystania z Biblioteki mają wszyscy zainteresowani posiadający kartę biblioteczną.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz w formie wypożyczeń dla czytelników spoza Gminy Michałowice, możliwe jest po wpłaceniu jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 20,00 (słownie: dwadzieścia) złotych.

3. Przy wypożyczeniu szczególnie cennych dla Biblioteki materiałów bibliotecznych wysokość kaucji ustala dyrektor Biblioteki.

4. Zwrot kaucji następuje na żądanie czytelnika.

5. Podstawą wypłaty kaucji jest zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, oraz uregulowanie wszelkich należności wobec Biblioteki.

§ 3


1. Biblioteka nie pobiera opłaty za wydanie pierwszej karty bibliotecznej.

2. Czytelnik jest zobowiązany posługiwać się kartą biblioteczną przy wypożyczeniu i zwrocie materiałów bibliotecznych.
3. Czytelnik posiadający kartę czytelnika może korzystać ze wszystkich agend Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice.

4. Czytelnik jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty i jest zobowiązany do jej ochrony przed zgubieniem lub zniszczeniem. Zagubienie lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.
5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie,  do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
6. W razie utraty lub zniszczenia karty bibliotecznej na wniosek czytelnika wydawany jest duplikat karty. Za wydanie duplikatu karty bibliotecznej pobiera się od czytelnika opłatę w wysokości 5,00 (pięć) złotych.

III. WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW

§ 1

1.Wypożyczyć można jednorazowo 5 pozycji materiałów bibliotecznych (książka, audiobook, film), na okres nie dłuższy niż 30 dni.

2.W uzasadnionych przypadkach (dłuższy wyjazd, pisanie prac naukowych itp.) na indywidualny wniosek czytelnika, istnieje możliwość wypożyczenia większej liczby egzemplarzy.
3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongata nie może nastąpić później niż w dniu upływu terminu zwrotu materiałów bibliotecznych. Czytelnik może uzyskać dwa razy prolongatę terminu zwrotu materiałów bibliotecznych (osobiście, telefonicznie, lub e-mailem).
4. Biblioteka może skrócić ustalony w § 1 pkt. 1 termin zwrotu materiałów bibliotecznych jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje, np. książki objęte wykazami lektur szkolnych.
4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5. W razie braku
materiału bibliotecznego, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek na terenie gminy Michałowice znajduje się poszukiwana przez niego pozycja.
6. Wybrane materiały biblioteczne czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone pozycje. Czytelnik powinien sprawdzić stan swojego konta i zgłosić ewentualne wątpliwości.
7.
Czytelnicy mogą składać zamówienia na materiały biblioteczne drogą elektroniczną poprzez e-katalog SOWA. Zamówione w ten sposób pozycje należy odebrać w ciągu 14 dni, od dnia wysłania przez Bibliotekę potwierdzenia na podany przez czytelnika e-mail lub zawiadomienia telefonicznego.
8. Z usługi rezerwowania zbiorów bibliotecznych czytelnik korzysta wówczas, gdy wszystkie egzemplarze danego wydania są aktualnie wypożyczone. Czytelnik, który podał swój adres e-mail, otrzymuje informację o rezerwacji drogą elektroniczną, pozostali czytelnicy drogą telefoniczną. Zbiory należy odebrać w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji. Po tym okresie zostają one przekazane do udostępniania.

9. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji wynikających z przekroczenia terminu odbioru zarezerwowanych zbiorów.
10. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o materiałach bibliotecznych, pomaga w doborze literatury i w korzystaniu z katalogów.

11. Czytelnikowi, który ma nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki, można odmówić prawa do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

§ 2

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik, który zobowiązany jest do oddania tego samego tytułu, lub za zgodą dyrektora Biblioteki dostarczenia innego tytułu przydatnego w Bibliotece o nie mniejszej wartości.

3. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza za wyżej wymienione szkody wpłacić odpowiednie odszkodowanie. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

4. Poniesione przez czytelnika koszty odszkodowania nie podlegają zwrotowi w wypadku późniejszego odnalezienia zbiorów bibliotecznych, które pozostają własnością Biblioteki.

§ 3

1. Czytelnik odpowiedzialny jest za terminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Bibliotekarz nie ma obowiązku przypominania czytelnikowi o terminach zwrotu wypożyczonych zbiorów.

2. Za przetrzymanie materiałów bibliotecznych ponad termin określony w Regulaminie Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,10 zł od jednej pozycji, za każdy dzień po terminie zwrotu. Opłaty za nieterminowy zwrot naliczane są niezależnie od tego, czy uprzednio zostało wysłane upomnienie.

3. Użytkownik, do którego Biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych, pokrywa ich koszty. Koszty opłat pocztowych pobiera się według aktualnego cennika.

4. Każde upomnienie zobowiązuje czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.

5. Jeżeli użytkownik, mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń korzystając z pośrednictwa firmy windykacyjnej i na drodze sądowej, bez dodatkowego wezwania do uregulowania zobowiązań.

6. Czytelnik, który nie uregulował opłaty za przetrzymane materiały biblioteczne ma zablokowane konto do czasu wpłacenia należności.

7. Opłata z tytułu przetrzymania zbiorów nie jest naliczana za czas zamknięcia Biblioteki spowodowany urlopem, remontem czy inwentaryzacją zbiorów.

8. Dyrektor Biblioteki wraz z upoważnionym przez niego pracownikiem, może w indywidualnych sprawach spisać lub umarzać zobowiązania finansowe z powyższych tytułów, jeżeli uzasadnione jest to szczególną sytuacją życiową, ekonomiczną czytelnika lub brakiem możliwości wyegzekwowania tych kwot. Z możliwości spisania bądź umorzenia czytelnik może skorzystać tylko 1 raz w roku kalendarzowym.

9. Dwa razy w roku – w maju i w grudniu – Biblioteka może ogłosić amnestię dla czytelników, polegającą na spisaniu lub umarzaniu opłat, każdemu czytelnikowi, który w tym okresie dokona zwrotu przetrzymywanych dokumentów.

IV. CZYTELNIA

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Czytelni mają wszyscy użytkownicy zobowiązujący się do przestrzegania Regulaminu.

2. W Czytelni można korzystać ze zbiorów Czytelni, oraz innych zbiorów Biblioteki, a także z materiałów własnych.

3. Przed opuszczeniem Czytelni użytkownik zwraca książki i czasopisma.

4. Zbiorów Czytelni nie wypożycza się do domu.

5. Za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych materiałów użytkownik płaci odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekarza, w zależności od stopnia uszkodzenia wartości użytkowej.

6. Czytelnicy małoletni (poniżej 13 roku życia) mogą przebywać w niej tylko pod opieką dorosłego opiekuna.

V. CZYTELNIA INTERNETOWA

1. Prawo do bezpłatnego korzystania mają wszyscy użytkownicy Biblioteki zobowiązujący się do przestrzegania Regulaminu i po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

2. Stanowiska komputerowe służą zgodnie z charakterem biblioteki, do celów informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych.

3. Korzystanie z dostępu do sieci Internet jest bezpłatne.

4. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem.

5. Pracownicy Biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu, oraz korzystania ze zbiorów multimedialnych.

6. Stanowisko komputerowe udostępnia się użytkownikom na czas nieprzekraczający 1 godzinę, z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych osób czekających na dostęp do komputera. Bibliotekarz ma prawo ograniczyć czas dostępu do stanowiska komputerowego w przypadku większej liczby chętnych.

7. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.

8. Użytkownik małoletni może korzystać z komputera tylko pod opieką dorosłego opiekuna.

9. Użytkownik ma prawo do:

– bezpłatnego korzystania z zainstalowanych programów,

– bezpłatnego kopiowania sporządzonych przez siebie podczas zajęć plików na własne płyty CD, DVD, dyski przenośne, pendrive lub przesłania na pocztę mailową – po wcześniejszym zgłoszeniu bibliotekarzowi.

10. Użytkownikowi zabrania się:

– łamać zabezpieczeń systemu komputerowego,

– instalować oprogramowania i innych programów oraz dokonywać zmian w konfiguracji systemu operacyjnego zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach komputerowych,

– podłączać bez wiedzy i zgody bibliotekarza własnych urządzeń takich jak; pendrive, telefon, aparat fotograficzny itp.,

– otwierać stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc itp.,

– przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,

– wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców,

– korzystać ze stron zawierających pirackie oprogramowanie,

11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia wynikające z niewłaściwego korzystania z nich ( w przypadku niepełnoletnich użytkowników odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie).

12. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do sprzętu komputerowego, jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.

13. Użytkownik niestosujący się do przepisów Regulaminu może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego na podstawie decyzji podjętej przez dyrektora Biblioteki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania.

2. Skargi i wnioski użytkownicy mogą wpisywać do Księgi Skarg i Wniosków w Bibliotece głównej lub w filiach bibliotecznych.