OGŁOSZENIE NABORU

Kraków, dnia 21.09.2016r.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) informuje, iż w dniach
10.10.2016 – 31.10.2016 roku przyjmować będzie zgłoszenia do projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM”

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami można składać w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w każdym mieście powiatowym subregionu, pod poniższymi adresami:

 1. M. Kraków – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
 2. powiat bocheński – ul. Świętego Leonarda 31/25, 32-700 Bochnia
 3. powiat krakowski – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
 4. powiat miechowski – ul. Piłsudskiego 10b, 32-200 Miechów
 5. powiat myślenicki – ul. Królowej Jadwigi 3, 32-400 Myślenice
 6. powiat proszowicki – ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice
 7. powiat wielicki – ul. Sikorskiego 5, 32-020 Wieliczka

Dokumenty można składać:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 15:00

Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.

Informujemy, że na stronie internetowej projektu w zakładce formularz rekrutacyjny będzie istniała możliwość wypełnienia formularza rekrutacyjnego w wersji on-line. Po udostępnieniu funkcjonalności informacja w tym zakresie pojawi się w aktualnościach na stronie projektu.

Kto może ubiegać się o udział w projekcie?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo
lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej,
z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą
do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • kobiet

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:

– Regulamin rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM”

– Regulamin przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM”

Regulaminy znajdują się:

 • w siedzibie MARR S.A.
 • w Powiatowych Punktach Informacyjnych oraz
 • na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcbkrakow w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA

marr