Zapraszamy do udziału w FESTIWALU SZTUKI ESTRADOWEJ „SCENA MŁODYCH 2016” organizowanym przez Strażnicę Kultury, który odbędzie się 27.11.2016 r. w Więcławicach Starych. Poniżej przedstawiamy regulamin zgłoszeń oraz kartę zgłoszenia do pobrania.

plakat-nowy

REGULAMIN

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem niniejszego festiwalu jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” – OPERATOR
zajęć edukacyjno-kulturalnych w Strażnicy Kultury.
2. Miejsce realizacji festiwalu – Strażnica Kultury w Więcławicach Starych
3. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Festiwalu
4. Organizator Festiwalu będzie się kontaktował z Uczestnikami Festiwalu za pośrednictwem strony internetowej
www.pelnachata.org.pl oraz portalu społecznościowego www.facebook.com/straznicakultury.
5. Udzielone przez Organizatora festiwalu wyjaśnienia oraz ewentualne uzupełnienia lub zmiany w Regulaminie sa wiążące dla
wszystkich Uczestników z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej www.pelnachata.org.pl oraz na portalu
społecznościowym organizatora festiwalu www.facebook.com/straznicakultury.

§2
Cel Festiwalu
1. Celem festiwalu jest:
• prezentacja uzdolnień artystycznych uczestników,
• odkrywanie talentów i osobowości scenicznych
• umożliwienie porównania osiagnięć z rówieśnikami
• wymiana doświadczeń scenicznych
• promocja sztuki estradowej wśród dzieci i młodzieży
• kształtowanie i rozwój życia kulturalnego w regionie
• integracja środowiska artystycznego w powiecie krakowskim

§3
Adresaci Festiwalu
1. Festiwal ma charakter regionalny.
2. Adresowany jest do dzieci i młodzieży z powiatu krakowskiego
3. Uczestnicy mogą występować solowo lub jako zespół
4. Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:
· Indywidualna – soliści: w grupach wiekowych
Grupa 1: 7-8 lat; / Grupa 2: 9-12 lat; / Grupa 3: 13-16 lat; / Grupa 4: od 17 lat
· Grupowa – zespoły: bez podziału wiekowego (festiwal nie dotyczy chórów tradycyjnych)
5. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przesyłając wypełniona KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA FESTIWALU na adres:
straznicakultury@gmail.com
6. Karte zgłoszenia pobrać można w Strażnicy Kultury, na www.pelnachata.org.pl oraz www.facebook.com/straznicakultury.
7. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 listopada 2016r.

§4
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest:
· akceptacja i przestrzeganie Regulaminu Festiwalu,
· dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
· dostarczenie zgody rodziców lub przedstawicieli ustawowych osób nieletnich na udział w festiwalu.

§ 5
Przebieg i organizacja Festiwalu
1. Festiwal jest jednoetapowy.
2. Festiwal odbędzie się 27 listopada 2016 r. w Strażnicy Kultury w Więcławicach Starych, od godz. 15.00.
(dokładna data zostanie podana do wiadomości publicznej najpóźniej 4 listopada 2016 r.)
3. Harmonogram przesłuchań festiwalowych zostanie podany do wiadomości uczestników 25 listopada 2015 r.
4. Każdy uczestnik, zobowiązany jest stawić się na przesłuchania minimum na 30 minut przed planowanym występem.
5. Organizator nie przewiduje przesunięć terminów występów, na życzenie uczestnika.
6. Występy uczestników oceniać będzie Jury Festiwalowe powołane przez Organizatora, składające się z ekspertów w danej
dziedzinie sztuki estradowej.
7. Wykonany program oceniony będzie w skali punktowej wg ogólnie przyjętych kryteriów oceny artystycznej.
8. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
9. Kolejność przesłuchań uczestników odbędzie się alfabetycznie wg nazwisk uczestników. Litera, od której rozpoczną się
przesłuchania, zostanie wybrana w drodze losowania i podana do wiadomości publicznej w dniu 25.11.2016, przed
opublikowaniem listy uczestników.
10. Laureaci festiwalu zobowiązani sa wziąć udział w koncercie laureatów, podczas Gali Świątecznej w Strażnicy Kultury,
tj.: 17 grudnia 2016r. o godzinie 16.00
11. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci dyplomy wyróżnienia oraz nagrody.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagrody GRAND PRIX, dla uczestnika wyróżniającego się wśród
pozostałych w sposób szczególny. Laureat GRAND PRIX otrzyma nagrodę specjalną organizatora.
13. Organizatorzy festiwalu zastrzegają sobie możliwość podania informacji o zwycięzcach festiwalu do publicznej wiadomości,
na stronie internetowej www.pelnachata.org.pl oraz na portalach społecznościowych organizatora.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć uczestników i nagrań video w czasie trwania festiwalu oraz
ich prezentacji na swoich stronach internetowych i portalu Facebook oraz wykorzystania na potrzeby działalności Strażnicy
Kultury i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata”
15. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Festiwalu oraz przygotowaniem do niego ponosi Uczestnik Festiwalu.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie festiwalu.

§6
Prezentacje festiwalowe
1. Każdy Uczestnik festiwalu może zaprezentować się tylko w jednej z wybranych form estradowych:
· Teatralna – dowolna krótka forma teatralna
· Taneczna – choreografia w dowolnym stylu tańca
· Instrumentalna – dwa utwory lub ich fragmenty o kontrastującym charakterze
· Wokalna – dwie piosenki w dowolnym stylu muzycznym o kontrastującym charakterze
2. Czas prezentacji jednego uczestnika/grupy nie może przekroczyć 10 minut.
3. Występ nie może naruszać dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich.
4. Uczestnicy poprzedniej edycji festiwalu nie mogą wykonywać tych samych, co w roku poprzednim, prezentacji.
5. Uczestnik prezentujący występ ten sam co w poprzedniej edycji festiwalu, decyzją jury może zostać zdyskwalifikowany.
6. Uczestnicy festiwalu w zależności od potrzeb wybranej przez nich kategorii estradowej mogą korzystać z gotowych
podkładów muzycznych lub wystąpić z własnym akompaniamentem instrumentalnym. Organizator oddaje do dyspozycji
uczestników pianino marki BELARUS.
7. Podkłady muzyczne powinny zostać dostarczone organizatorowi najpóźniej na godzinę przed występem
na nośniku CD/DVD/USB w formacie mp3, wav, wma w możliwie najlepszej jakości. Plik powinien być nagrany zgodnie
z chronologią występu uczestnika oraz zawierać opis: imię i nazwisko uczestnika i tytuł utworu.

§7
Nagrody
1. Organizator festiwalu zapewnia dyplomy z wyróżnieniem i nagrody rzeczowe dla zdobywców wyróżnień oraz dyplom i
nagrodę specjalną dla zdobywcy GRAND PRIX festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody Grand
Prix.
2. Nagrody oraz dyplomy można odebrać tylko w dniu festiwalu, organizator nie wysyła ich na adres uczestnika. Uzasadniona
nieobecność laureata daje możliwość odebrania nagrody w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z
Organizatorem.

§8
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia Festiwalu.
2. Organizator festiwalu nie sprawuje opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami.
3. Pełnoletni uczestnik festiwalu lub rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika, akceptując regulamin festiwalu,
wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Dzieci i Młodzieży
„Pełna Chata” na potrzeby festiwalu,
b) nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz wykonanych podczas Festiwalu zdjęć i nagrań audio i
video w celach związanych z działalnością edukacyjną i promocyjną Stowarzyszenia na rzecz rozwoju
Dzieci i Młodzieży „Pełna Chata” i Strażnicy Kultury.

§9
Dane kontaktowe organizatora
Strażnica Kultury,Wiecławice Stare 49, 32-091 Michałowice (budynek OSP)
Tel.: 733 029 009 / e-mail:straznicakultury@gmail.com
www.pelnachata.org.pl
www.facebook.com/straznicakultury.
Informacji dotyczacych konkursu udzielają: Katarzyna Kmita, Leszek Hinc

karta-zgloszenia-2016-str-1 karta-zgloszenia-2016-str-2