Wypożycz książkę w jednej z naszych bibliotek, narysuj jej bohatera,
a następnie wykonaną pracę przynieś do biblioteki.

REGULAMIN KONKURSU

„Bohater z mojej książki”

   Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice, reprezentowana przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże uczestnictwo nie jest możliwe bez ich podania. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 1
Organizator oraz czas trwania konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest:
  Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice
  Plac Józefa Piłsudskiego 2
  32-091 Michałowice
  tel. 12/388-50-37
  e-mail: bpgm@michalowice.malopolska.pl
 2. Konkurs trwa od 7 lipca  do 31 sierpnia 2020 r.

§ 2
Cele konkursu

 1. Kształtowanie wyobraźni dzieci
 2. Rozwijanie umiejętności manualnych
 3. Pogłębianie zainteresowań literackich dzieci
 4. Promocja czytelnictwa

§ 3
Miejsce i sposób przesyłania prac

 1. Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 2
  32-091 Michałowice
 2. Filia biblioteczna w Raciborowicach, ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice

§ 4
Zasady udziału w konkursie

 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:  

Kategoria I: dzieci w wieku 5-6 lat
Kategoria II: dzieci w wieku 7-8 lat

 • Tematyka prac powinna być związana z bajkami, baśniami lub powieściami, które młody Czytelnik wypożyczy w terminie 7.07-31.08.2020 r.
 • Praca musi być wykonana samodzielnie.
 • Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
 • Technika wykonania pracy: farby, kredki, węgiel, ołówek, flamaster.
 • Format pracy: A4
 • Składając pracę konkursową, należy wypełnić Załącznik Nr 1 (Formularz zgłoszeniowy) do niniejszego Regulaminu.
 • Brak podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym oraz brak zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO), wyklucza pracę z konkursu.
 • Prace dostarczone po 31.08.2020 r. nie będą brane pod uwagę.

§ 5
Ogłoszenie wyników

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30 września 2020 r. na stronie biblioteki www.wmichalowicach.pl/biblioteka i na naszym facebooku.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą mailową lub telefonicznie.
 3. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, a ich odbiór będzie ustalany indywidualnie.

§ 6
Jury

 1. W skład Jury powołanego przez Organizatora wchodzą:
  Aleksandra Antczak – dyrektor COE
  Marta Kozioł – Graaptomania – sztuka przetwarzania
  Aneta Szydło – pracownik biblioteki

§ 7
Kryteria oceniania prac

 1. Przesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów
 2. Zgodność pracy z tematem (zgodność z regulaminem i tematyką konkursu) –skala ocen 0-5 punktów.
 3. Walory plastyczne (umiejętności plastyczne, technika plastyczna, estetyka pracy) –skala ocen 0-5 punktów.
 4. Kreatywność oraz oryginalność pracy plastycznej – skala ocen 0-5 punktów.
 5. Walory edukacyjne i popularyzacyjne – skala ocen 0- 5 punktów.
 6. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 7. Protokół z narady Komisji konkursowej będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Przystąpienie uczestnictwa do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 3. Prace nie są zwracane, a wybrane rysunki zostaną wywieszone w bibliotece, zatem biblioteka zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac konkursowych.
 4. W razie niejasności związanych z regulaminem można zgłaszać się do bibliotekarzy.
  Biblioteka Michałowice: tel. 12/388-50-37
  e-mail: biblioteka@michalowice.malopolska.pl
  Biblioteka Raciborowice: tel. 12/387-70-37
  e-mail: bibl_raciborowice@op.pl

 5. Konkurs przebiega zgodnie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz obowiązujących przepisów dotyczących COVID-19.
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: https://wmichalowicach.pl/biblioteka/?v=9b7d173b068d

______________________________________________________________________________

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu Plastycznego „Bohater z mojej książki”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Tytuł książki oraz nazwa bohatera   
  Imię i nazwisko autora pracy   
  Kategoria I: dzieci w wieku 5-6 lat Kategoria II: dzieci w wieku 7-8 lat*   
  Nazwisko i imię rodzica / opiekuna   
  Dane kontaktowe: numer telefonu
 i adres mailowy  
 

*Podkreśl właściwe i uzupełnij obok dane

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z udziałem  moim/mojego dziecka ……………………………………………………………………
Imię i nazwisko
w  konkursie plastycznym pt. „Bohater z mojej książki” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice, potwierdzam zapoznanie się  z Regulaminem konkursu oraz wyrażam zgodę na:

 • przetwarzanie  danych  osobowych moich / mojego dziecka w zakresie dotyczącym konkursu,
 • wykorzystywanie wizerunku mojego / mojego dziecka  w dokumentacji związanej z konkursem,
 • ewentualną publikację imienia i nazwiska oraz wykonanych prac plastycznych na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach,

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. 2019 r., poz.1781.);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1231).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ;

…………………………………………………………………………………….
data i czytelny podpis Rodzica / Opiekuna / Uczestnika