konkurs na najciekawszĄ recenzjĘ

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest:
Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 2
32-091 Michałowice
tel. 12/388-50-37
e-mail: bpgm@michalowice.malopolska.pl

2. Termin i miejsce dostarczania prac:
3 – 21 kwietnia 2017 r.
Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice
Filia biblioteczna w Więcławicach
Filia biblioteczna w Raciborowicach

3. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej

4. Recenzja musi być napisana samodzielnie w formie elektronicznej.

5. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną recenzję nie dłuższą niż 1 strona A4.

6. Przedmiotem recenzji powinna być książka znajdujące się w księgozbiorze naszej biblioteki (katalog jest dostępny pod adresem http://michalowice-gbp.sowa.pl).

7. Składając pracę konkursową, należy podać następujące informacje:
Imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, wiek, klasa, szkoła
Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
z wyłączeniem ogłoszenia wyników Konkursu.

8. Kontakt: W razie niejasności związanych z regulaminem można zgłaszać się do bibliotekarzy.
Biblioteka Michałowice: tel. 12/388-50-37
e-mail: b
pgm@michalowice.malopolska.pl
Biblioteka Raciborowice: tel. 12/387-70-37
e-mail:
fbr@michalowice.malopolska.pl
Biblioteka Więcławice:
fbw@michalowice.malopolska.pl

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 12 maja 2017 r. na stronie biblioteki
http://wmichalowicach.pl/biblioteka/ i na naszym facebooku.
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, a ich odbiór będzie ustalany indywidualnie.

10. W skład jury wchodzą:
Iwona Bińczycka-Kołacz – pisarka, dziennikarka, doktor nauk humanistycznych
Sylwia Szczupakredaktor naczelny Gazety Gminy Michałowice
Marzena Durbacz – koordynator Młodzieżowego Klubu Recenzenta

11. Kryteria oceniania prac:
Zgodność z zasadami pisowni języka polskiego
Oryginalność
Rzetelność

Zgodność z tematem konkursu
Zgodność z regułami pisania recenzji

13. Cele konkursu
Kształtowanie nawyków czytelniczych u młodzieży
Promocja czytelnictwa|
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w krótkich formach literackich

Pogłębianie zainteresowań literackich młodzieży
Popularyzacja księgozbioru bibliotek na terenie Gminy Michałowice

1
4. Wszystkie prace zostaną opublikowane na naszej stronie www.wmichalowicach.pl/biblioteka w zakładce RECENZJE