REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO

 „Z uczuciem do książek”

Czytacie, bo to kochacie? W takim razie 14 luty to idealny czas, żeby wyrazić miłość książce. Zatem pióra, pędzle, kredki w dłoń. Czekamy na Wasze prace plastyczne i literackie, które pokażą, jak bardzo lubicie czytać.

Trzeba żyć z książkami za pan brat
Bo cóż bez nich wart jest świat!

1.Organizatorem konkursu jest:

 • Biblioteka szkolna SP Więcławice Stare
 • Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice- filia Więcławice
  ul. św. Jakuba 94
  32-091 Michałowice
  e-mail: fbw@michalowice.malopolska.pl
 • Konkurs trwa od 10 lutego  do 19 lutego 2021 r.

 2. Cele konkursu

 1. Kształtowanie wyobraźni dzieci
 2. Rozwijanie umiejętności manualnych
 3. Pogłębianie zainteresowań literackich dzieci
 4. Promocja czytelnictwa

 3. Miejsce i sposób przesyłania prac

 1. Biblioteka Szkolna SP Więcławice, ul. św. Jakuba 94, 32-091 Michałowice
 2. Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice- filia Więcławice, ul. św. Jakuba 94
  32-091 Michałowice

4. Zasady udziału w konkursie

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-IV i V-VIII.
 • Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną lub literacką

np. wiersz według własnego pomysłu.

 • Praca musi być wykonana samodzielnie.
 • Każdy z uczestników może przekazać jedną pracę.
 • Technika wykonania pracy: farby, kredki, węgiel, ołówek, flamaster i inne.
 • Format pracy: A4
 • Składając pracę konkursową, należy wypełnić Załącznik Nr 1 (Formularz zgłoszeniowy) do niniejszego Regulaminu.
 • Brak podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym oraz brak zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO), wyklucza prace z konkursu.

5. Ogłoszenie wyników

 • O wynikach i ilości nagród zdecyduje jury, w skład którego wejdą: nauczyciele i bibliotekarze.
 • Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26 lutego 2021 r. na stronie biblioteki oraz  Facebooku.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą mailową lub telefonicznie.
 • Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, a ich odbiór będzie ustalany indywidualnie.

6. Kryteria oceniania prac

 • Przesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów
 • Zgodność pracy z tematem (zgodność z regulaminem i tematyką konkursu) –skala ocen 0-5 punktów.
 • Walory plastyczne (umiejętności plastyczne, technika plastyczna, estetyka pracy) –skala ocen 0-5 punktów.
 • Kreatywność, oryginalność oraz pomysłowość pracy- skala ocen 0-5 punktów.
 • Poprawność i sprawność językowa.

7. Postanowienia końcowe

 • Przystąpienie uczestnictwa do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 • Prace nie są zwracane, a wybrane rysunki zostaną wywieszone w bibliotece, zatem biblioteka zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac konkursowych.
 • Konkurs przebiega zgodnie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz obowiązujących przepisów dotyczących COVID-19.
 • W razie niejasności związanych z regulaminem można zgłaszać się do bibliotekarzy.
  Biblioteka filia Więcławice :e-mail: fbw@michalowice.malopolska.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice, reprezentowana przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże uczestnictwo nie jest możliwe bez ich podania. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.