REGULAMIN ZAWODÓW

MŁYN TRAIL MICHAŁOWICE 2019


1. Cele imprezy:

 • popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia;
 • promocja terenów Gminy Michałowice;
 • popularyzowanie historii oraz dziedzictwa kulturowego Michałowic;
 • integracja środowiska biegowego;  
 • krzewienie świadomości ekologicznej;

2. Organizatorzy imprezy:

     Drużyna G.O.A.T. Team Michałowice

     Zagórzyce Dworskie, ul. Słowik 61

     32-091 Michałowice

     tel. 533 033 173

     tel. 605 354 239

     e-mail: mlyntrailmichalowice@gmail.com

     Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

     Pl. Józefa Piłsudskiego 2

     32-091 Michałowice

     tel. 12 388 50 71

     tel. kom. 535 029 009

     e-mail: ckip@ckip.com.pl


3. Termin i miejsce

 • Zawody Młyn Trail Michałowice odbędą się w sobotę 27 lipca 2019 r.;
 • START – godz. 10.00 (dystans 23 km) oraz  godz. 10.10 (4 km, 10 km);
 • Biuro zawodów, Start oraz Meta znajdować się będą na Stadionie LKS Michałowianka przy ul. Sportowej w Michałowicach Lokalizacja;
 • Biuro Zawodów czynne będzie w sobotę 27 lipca, w godz. 8.00 – 9.30.

W ramach imprezy Młyn Trail Michałowice odbędą się również zawody dla dzieci „Dziecięcy młyn”. Będą to biegi z przeszkodami rozgrywane na stadionie Michałowianki. Regulamin tych zawodów oraz zapisy prowadzi Pulsarsport: https://pulsarsport.pl/zawody/?zawody=4983.


4. Trasy

      W ramach zawodów Młyn Trail Michałowice uczestnicy mogą wybrać jedną z trzech tras:    

 • 4 km – limit czasu na pokonanie trasy: 1 h
 • 10 km – limit czasu na pokonanie trasy: 2 h
 • 23 km – limit czasu na pokonanie trasy 3,5 h

Przebieg tras oznaczony będzie przez Organizatorów taśmami oraz znakami informacyjnymi.

Trasy zawodów niemal w całości prowadzą po ścieżkach Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Organizatorzy dużą wagę przykładają do walorów przyrodniczych, dlatego zawodnicy, pokonując trasy, biegać będą w dużej części po szutrowych, polnych i leśnych drogach. Odcinki asfaltowe są obecne na wszystkich 3 dystansach.

Młyn Trail Michałowice odbywa się w terenie pagórkowatym, dlatego zawody mają cechy biegu górskiego – na najdłuższym dystansie 23 km przewyższenie wynosi prawie blisko 435 m.


5. Zapisy oraz opłaty startowe

 1. Pomiar czasu, a także zapisy i pobór opłat startowych realizuje firma Pulsarsport na stronie: https://pulsarsport.pl/zawody/?zawody=4850. Link do zapisów można także znaleźć na stronie https://wmichalowicach.pl/mlyntrailmichalowice .
 2. O przyznaniu numeru startowego decyduje kolejność zapisów oraz uiszczenie opłaty startowej do 30 czerwca 2019 r.
 3. W miarę wolnych miejsc na poszczególnych dystansach organizatorzy mogą ogłosić 1 lipca  2019 r. II turę zapisów.
 4. Ustanowione limity na odpowiednie dystanse wynoszą: 4 km – 100 osób, 10 km – 150 osób, 23 km – 150 osób.
 5. Organizatorzy dopuszczają możliwość zmiany dystansu przez zawodnika – każdy taki przypadek będzie rozpatrywany osobno. Zawodnik chcąc zmienić zadeklarowany podczas zapisów dystans, powinien napisać mail do organizatorów mlyntrailmichalowice@gmail.com najpóźniej do 22 lipca 2019 r.
 6. Dla wszystkich dystansów obowiązuje jeden system opłat startowych:
 • mieszkańcy Gminy Michałowice – 30 zł;
 • zawodnicy spoza gminy Michałowice – 40 zł;
 • W razie rezygnacji zawodnika ze startu organizatorzy dopuszczają możliwość zwrotu opłaty – zwracane jest 50 proc. opłaty pod warunkiem wysłania zgłoszenia mailowego do 30 czerwca 2019 r. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.
 • Organizatorzy po weryfikacji list startowych poinformują do 22 lipca 2019 r. o możliwości zapisów na Młyn Trail w dniu zawodów.
 • Organizatorzy rezerwują sobie prawo do przyznania pewnej puli pakietów startowych zaproszonym osobom oraz zawodnikom.

6. Odbiór pakietów startowych

 • W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują, za okazaniem dowodu tożsamości, pakiety startowe zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki;
 • Biuro Zawodów będzie otwarte wyłącznie w dniu zawodów, tj. 27.07.2019 r. w godz. 8.00 – 9.30 przy Stadionie LKS Michałowianka w Michałowicach;
 • Pakiety startowe nie odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ INNE POSTANOWIENIA

 • W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy spełniają poniższe warunki:

a) W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi swoje uczestnictwo w biegu za pomocą formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz w dniu biegu w Biurze Zawodów podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

b) Zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli pełnoletności), poza wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, wniesieniem opłaty, zobowiązani są dodatkowo do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.

c) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie okazanie dokumentu tożsamości, własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.

d) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć z przodu numery startowe. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu uczestnika powstałe z winy zawodnika lub za wypadki na skutek złego stanu zdrowia startujących zawodników.

f)  Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne (punkt medyczny w miejscu startu maratonu i karetkę pogotowia ratunkowego) oraz podstawowe ubezpieczenie uczestników podczas trwania biegu.

g) Młyn Trail Michałowice to rywalizacja sportowa, ale zależy nam też na kształtowaniu postaw fair play i edukacji ekologicznej. Dlatego prosimy nie wyrzucać śmieci (np. opakowań po żelach energetycznych) na trasie zawodów. Działanie tego typu grozić może nawet dyskwalifikacją.


8. Parking

Parkingi dla przyjezdnych zlokalizowane będą w okolicy stadionu Michałowianki. Na stadion dojechać można, skręcając w Michałowicach z drogi krajowej E7 w ul. Sportową. Możliwy jest także dojazd od strony Masłomiącej ul. Akacjową.

9. Depozyt

 •  Uczestnicy otrzymają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu.
 • Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego.
 • W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 • Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 • W przypadku niezastosowania się do niniejszego zakazu oraz utraty ww. przedmiotów lub dokumentów wskutek działania osoby trzeciej bądź siły wyższej, Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za powstałą szkodę, co Uczestnik przyjmuje do wiadomości.

10. Zasady klasyfikacji i przyznania nagród

 1. Podczas Biegów prowadzone będą następujące klasyfikacje (osobno dla każdego dystansu):
 2. Klasyfikacja Open Kobiet
 3. Klasyfikacja Open Mężczyzn
 4. Klasyfikacja “Mieszkańcy Gminy Michałowice” – z podziałem na klasyfikacje kobiet i mężczyźn.
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
 • Każdy zawodnik, który ukończy bieg dostanie pamiątkowy medal.
 • Dodatkowo dla najlepszych zawodników dystansów 10 km i 23 km (kategorie Open Kobiet i Open Mężczyzn) przewidywane są nagrody finansowe:

            1 miejsce – 300 zł

2 miejsce – 200 zł

3 miejsce – 100 zł


11. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu.
 2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:

 I. w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu,

II. w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora.

      3)  Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym          

           czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony

           internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne,  ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu   

           informowania Uczestnika o przyszłych imprezach organizowanych przez

           Stowarzyszenie, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.     

      4) Warunkiem uczestnictwa w biegach jest podpisanie w biurze zawodów stosownego   

          oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika   oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika.


12. Postanowienia końcowe

 1. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 2. Organizatorzy dopuszczają start z kijami (trekingowymi i NordicWalking) – osobnej klasyfikacji dla zawodników z kijkami nie przewiduje się.
 3. Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 4.  Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
 5. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
 8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 9. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
 10. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 11. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
 12. Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
 13. Pomiar czasu będzie prowadzone przez firmę Pulsar Sport, która zajmuje się profesjonalną obsługą zawodów sportowych w zakresie elektronicznego pomiaru czasu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 15. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 16. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Biegu.
 17. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 18. Rozstrzyganie sporów – zawodnicy mają prawo do wniesienia protestu. Aby organizatorzy zajęli się protestem, zawodnik musi wnieść opłatę w wysokości 100 zł. Jeśli protest zostanie uznany za zasadny, zajmie się nim komisja złożona z przedstawicieli organizatorów (CKiP Michałowice oraz GOAT Team), a pieniądze zostaną zwrócone osobie zgłaszającej protest. Jeśli protest zostanie uznany za bezzasadny, opłata przepadnie.