MŁYN TRAIL MICHAŁOWICE 2024

1. Cele zawodów Młyn Trail Michałowice:

Głównymi celami zawodów biegowych Młyn Trail Michałowice 2024 są:

 • popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia;
 • promocja terenów Gminy Michałowice;
 • popularyzowanie historii oraz dziedzictwa kulturowego Gminy Michałowice;
 • integracja środowiska biegowego;  
 • krzewienie świadomości ekologicznej.

2. Organizatorzy imprezy:

Organizatorami zawodów Młyn Trail Michałowice są:  Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach oraz Drużyna G.O.A.T. Team Michałowice.

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

     Pl. Józefa Piłsudskiego 2

     32-091 Michałowice

     tel. kom. 535 029 009

     e-mail: ckip@ckip.com.pl

G.O.A.T. Michałowice:

Zagórzyce Dworskie, ul. Słowik 61, 32-091 Michałowice

     tel. 533 033 173

     tel. 605 354 239

     e-mail: mlyntrailmichalowice@gmail.com

Współorganizator: Stowarzyszenie Muzyczno-Sportowe ECHO, ul. Krakowska 209, 32-091 Michałowice, Gmina Michałowice


3. Termin i miejsce

 • Zawody Młyn Trail Michałowice odbędą się w sobotę 27 lipca 2024 r.
 • START – godz. 10.00 (dystans 21 km), godz. 10.15 (11 km), godz. 10.30 (5 km)
 • Biuro zawodów, Start oraz Meta znajdować się będą na Stadionie KS Michałowianka przy ul. Sportowej w Michałowicach;
 • Biuro Zawodów czynne będzie w sobotę 27 lipca, w godz. 7.30 – 9.30.

W ramach imprezy Młyn Trail Michałowice odbędą się również zawody dla dzieci MŁYN KIDS. Będą to biegi z przeszkodami rozgrywane na boisku Michałowianki. Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych: 4-7 lat i 8-12 lat. Opłata startowa – 15 zł. Zapisy w systemie TIMESPORT.


4. Trasy

      W ramach zawodów Młyn Trail Michałowice 2024 uczestnicy mogą wybrać jedną z trzech tras:    

 • ok. 5 km – limit czasu na pokonanie trasy: 1 h
 • ok. 11 km – limit czasu na pokonanie trasy: 2 h
 • ok. 21 km – limit czasu na pokonanie trasy: 3,5 h

W związku z budową obwodnicy na terenie tras Młyn Trail Michałowice wszystkie dystanse zawodów są podane orientacyjnie. Ostateczny przebieg tras zostanie podany na miesiąc przed datą zawodów Młyn Trail Michałowice.

Przebieg tras oznaczony będzie przez Organizatorów taśmami oraz znakami informacyjnymi. W kluczowych miejscach trasy dodatkowo dyżurować będą policjanci, strażacy oraz wolontariusze.

Trasy zawodów niemal w całości prowadzą po ścieżkach Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Organizatorzy dużą wagę przykładają do walorów przyrodniczych, dlatego zawodnicy, pokonując trasy, biegać będą w dużej części po szutrowych, polnych i leśnych drogach. Odcinki asfaltowe są obecne na wszystkich 3 dystansach.

Młyn Trail Michałowice odbywa się w terenie pagórkowatym, dlatego zawody mają cechy biegu górskiego – na najdłuższym dystansie 20 km przewyższenie wynosi ok. 600 m.


5. Zapisy oraz opłaty startowe

 1. Pomiar czasu, a także zapisy i pobór opłat startowych realizuje firma TIMESPORT na stronie: www.time-sport.pl. Link do zapisów można także znaleźć na stronie www.mlyntrail.pl  
 2. O przyznaniu numeru startowego decyduje kolejność zapisów oraz uiszczenie opłaty startowej do końca dnia 22 lipca 2024 r.
 3. W miarę wolnych miejsc na poszczególnych dystansach organizatorzy mogą ogłosić możliwość zapisów i opłaty w dniu zawodów w biurze na boisku Michałowianki – komunikat taki może zostać ogłoszony 23 lipca;
 4. Ustanowione limity na odpowiednie dystanse wynoszą:

5 km – 250 osób

11 km – 250 osób

21 km – 250 osób

 1. Organizatorzy dopuszczają możliwość zmiany dystansu przez zawodnika – każdy taki przypadek będzie rozpatrywany osobno. Zawodnik chcąc zmienić zadeklarowany podczas zapisów dystans, powinien napisać mail do organizatorów mlyntrailmichalowice@gmail.com najpóźniej do końca dn. 22 lipca 2024 r. W przypadku przepisania pakietu z krótszego dystansu 11 km na dłuższy 21 km zawodnik zobowiązany będzie dopłacić różnicę w cenie.
 2. Obowiązuje następujący system opłat startowych:

Dystans 5 km

 • mieszkańcy Gminy Michałowice – 50 zł;
 • zawodnicy spoza gminy Michałowice – 60 zł;

Dystans 11 km

 • mieszkańcy Gminy Michałowice – 60 zł;
 • zawodnicy spoza gminy Michałowice – 70 zł;

Dystans 21 km

 • mieszkańcy Gminy Michałowice – 70 zł;
 • zawodnicy spoza gminy Michałowice – 80 zł;
 • W razie rezygnacji zawodnika ze startu organizatorzy dopuszczają możliwość zwrotu opłaty – zwracane jest 50 proc. opłaty pod warunkiem wysłania zgłoszenia mailowego do 10 lipca 2024 r. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane. Obowiązuje adres mlyntrailmichalowice@gmail.com.
 • Organizatorzy rezerwują sobie prawo do przyznania pewnej puli pakietów startowych zaproszonym osobom oraz zawodnikom.

6. Odbiór pakietów startowych

 • W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują za okazaniem dowodu tożsamości, pakiety startowe zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki;
 • Biuro Zawodów będzie otwarte wyłącznie w dniu zawodów, tj. 27.07.2024 r. w godz. 7.30 – 9.30 na boisku Michałowianka przy ul. Sportowej w Michałowicach;
 • Pakiety startowe nie odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ INNE POSTANOWIENIA

 • W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy spełniają poniższe warunki:

a) W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosi swoje uczestnictwo w biegu za pomocą formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz w dniu biegu w Biurze Zawodów podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

b) Zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli pełnoletności), poza wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, wniesieniem opłaty, zobowiązani są dodatkowo do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia osoby niepełnoletniej do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.

c) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie okazanie dokumentu tożsamości, własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.

d) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć z przodu numery startowe. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu uczestnika powstałe z winy zawodnika lub za wypadki na skutek złego stanu zdrowia startujących zawodników.

f)  Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne (punkt medyczny w miejscu startu maratonu i karetkę pogotowia ratunkowego) oraz podstawowe ubezpieczenie uczestników podczas trwania biegu.

g) Młyn Trail Michałowice to rywalizacja sportowa, ale zależy nam też na kształtowaniu postaw fair play i edukacji ekologicznej. Dlatego prosimy nie wyrzucać śmieci (np. opakowań po żelach energetycznych) na trasie zawodów. Działanie tego typu grozić może nawet dyskwalifikacją.


8. Parking

Parkingi dla przyjezdnych zlokalizowane będą w okolicy stadionu Michałowianki. Na stadion dojechać można, skręcając w Michałowicach z drogi krajowej E7 w ul. Księdza Mariana Pałęgi w kierunku Masłomiącej a następnie skręcić w ul. Akacjową.

9. Depozyt

 • Uczestnicy otrzymają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu.
 • Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego.
 • W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 • Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 • W przypadku niezastosowania się do niniejszego zakazu oraz utraty ww. przedmiotów lub dokumentów wskutek działania osoby trzeciej bądź siły wyższej, Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za powstałą szkodę, co Uczestnik przyjmuje do wiadomości.

10. Zasady klasyfikacji i przyznania nagród

 1. Podczas Biegów prowadzone będą następujące klasyfikacje (osobno dla każdego dystansu):
 2. Klasyfikacja Open Kobiet
 3. Klasyfikacja Open Mężczyzn
 4. Klasyfikacja “Mieszkańcy Gminy Michałowice” – z podziałem na klasyfikacje kobiet i mężczyzn.
 5. Klasyfikacje drużynowa – czekamy na zgłoszenia drużyn. Zawodnicy dokonując zapisu na zawody, podają nazwę drużyny, którą reprezentują. WAŻNE, aby w ramach jednej drużyny zachować jednolity zapis nazwy zespołu. Drużyna musi składać się z co najmniej 4 zawodników. Do klasyfikacji liczą się 4 najlepsze czasy zawodników danej drużyny: 2 najlepsze czasy z dystansu 11 km i 2 najlepsze czasy z dystansu 21 km. Wyniki są sumowane. Zwycięża drużyna o łącznym najkrótszym zsumowanym czasie.
 6. W 2024 wprowadzamy kategorie wiekowe K20, K30, K40, K50, K60 i analogicznie M20, M30, M40, M50 i M60. Na trasie 5 km wprowadzamy dodatkowo K15, K15 i M12, M15.
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
 • Na podstawie pomiaru czasu sędzia zawodów Młyn Trail Michałowice sporządzi listę nagrodzonych zawodników. Sędzia w celu weryfikacji będzie miał prawo zażądać od zawodników okazania zapisanej na zegarku biegowym lub w aplikacji na telefonie pokonanej trasy zawodów.
 • Każdy zawodnik, który ukończy bieg dostanie pamiątkowy medal.
 • Dla najlepszych zawodników dystansów: 5 km, 11 km i 21 km (kategorie Open Kobiet i Open Mężczyzn) przewidywane są nagrody finansowe.
 • Dodatkowo dla najlepszych zawodników dystansów: 11 km i 21 km (kategorie Open Kobiet i Open Mężczyzn), którzy są mieszkańcami Gminy Michałowice przewidywane są nagrody finansowe lub rzeczowe.

11. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu.
 2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane:

 I. w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu,

II. w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora.

      3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne,  ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.     

      4. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest podpisanie w biurze zawodów stosownego oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika.


12. Postanowienia końcowe

 1. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 2. Organizatorzy dopuszczają start z kijami (trekingowymi i NordicWalking) – osobnej klasyfikacji dla zawodników z kijkami nie przewiduje się.
 3. Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 4. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
 5. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.
 8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 9. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
 10. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 11. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
 12. Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
 13. Pomiar czasu będzie prowadzone przez firmę TIMESPORT, która zajmuje się profesjonalną obsługą zawodów sportowych w zakresie elektronicznego pomiaru czasu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 15. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 16. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Biegu.
 17. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 18. Rozstrzyganie sporów – zawodnicy mają prawo do wniesienia protestu. Aby organizatorzy zajęli się protestem, zawodnik musi wnieść opłatę w wysokości 100 zł. Jeśli protest zostanie uznany za zasadny, zajmie się nim komisja złożona z przedstawicieli organizatorów (CKiP Michałowice oraz GOAT Team), a pieniądze zostaną zwrócone osobie zgłaszającej protest. Jeśli protest zostanie uznany za bezzasadny, opłata przepadnie.