Weź udział w naszym wakacyjnym konkursie!
Pod postem na facebooku biblioteki dotyczącym konkursu wstaw w komentarzu krótką i oryginalną recenzję oraz zdjęcie przeczytanej książki, która została wypożyczona w jednej z naszych bibliotek, a następnie udostępnij post.

REGULAMIN KONKURSU
„Nakręć innych do czytania!”

   Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice, reprezentowana przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże uczestnictwo nie jest możliwe bez ich podania. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są pozyskane wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

§ 1
Organizator oraz czas trwania konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest:
  Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice
  Plac Józefa Piłsudskiego 2
  32-091 Michałowice
  tel. 12/388-50-37
  e-mail: bpgm@michalowice.malopolska.pl
 2. Konkurs trwa od 8 lipca  do 31 sierpnia 2020 r.

§ 2
Cele konkursu

 1. Rozwój kreatywności
 2. Pogłębianie zainteresowań literackich
 3. Promocja czytelnictwa
 4. Promocja książki
 5. Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim

§ 3
Miejsce i sposób przesyłania prac

 1. Po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem należy przesłać na maila Biblioteki bpgm@michalowice.malopolska.pl, Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu ”Nakręć innych do czytania” oraz wyrażeniu zgody na publikację Recenzji (Załącznik Nr 1). Wysłanie Załącznika Nr 1 jest konieczne, aby wziąć udział w konkursie i stanowi jednoznaczną zgodę na przetwarzanie danych.
 2. Recenzje oraz zdjęcia książek należy umieszczać na oficjalnym fanpage’u Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice, komentując post NAKRĘĆ INNYCH DO CZYTANIA! – KONKURS
 3. Po jej napisaniu należy wcisnąć przycisk „PUBLIKUJ” wówczas recenzja automatycznie pojawi się pod postem.
  https://www.facebook.com/1651147045115439/photos/a.1655230874707056/2677678169128983/

§ 4
Zasady udziału w konkursie

 1. Konkurs jest przeznaczony dla osób od 18 roku życia.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość recenzji (komentarzy), jednak muszą to być recenzje różnych książek.
 3. Recenzja powinna być krótka, zachęcająca do przeczytania danej książki, oryginalna i ciekawa. Na dołączonym zdjęciu powinna znajdować się recenzowana książka.

§ 5
Ogłoszenie wyników

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 10 września 2020 r. na stronie biblioteki
  http://wmichalowicach.pl/biblioteka/ i na naszym facebooku.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą mailową lub telefonicznie.
 3. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, a ich odbiór będzie ustalany indywidualnie.

§ 6
Jury

 1. W skład Jury powołanego przez Organizatora wchodzą:
  Anna Boczkowska – dyrektor biblioteki
  Sylwia Senisson – Redaktorka naczelna Gazety Gminy Michałowice, blogerka
  Iwona Dyląg – bibliotekarz

§ 7
Kryteria oceniania prac

 1. Przesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów:
 2. Zgodność treści recenzji z treścią książki –skala ocen 0-5 punktów
 • Sposób zachęcenia czytelników do przeczytania książki – skala ocen 0-5 punktów.
 • Logiczny układ i spójność – skala ocen 0-5 punktów.
 • Poprawność językowa – skala ocen 0-5 punktów.
 • Oryginalność i wyrazistość – skala 0-5 punktów.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że napisana recenzja jest jego autorstwa, przejawem jego osobistej twórczości, która nie była dotychczas nigdzie publikowana. Uczestnik Konkursu ponosi pełna i wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych).
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu, a zamieszczając Recenzję Uczestnik wyraża zgodę na jej publikację.
 4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania z nadesłanej recenzji bez ograniczenia czasu i terytorium, a także na publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Recenzje przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich rozpowszechniania na stronach Biblioteki oraz w Gazecie Gminnej
 6. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 7. Uczestnik Konkursu umieszczając Recenzję na portalu internetowym Facebook, jednocześnie akceptuje jego Regulamin.
 8. W razie niejasności związanych z regulaminem można zgłaszać się do bibliotekarzy.
  Biblioteka Michałowice: tel. 12/388-50-37
  e-mail: bpgm@michalowice.malopolska.pl
 9. Konkurs przebiega zgodnie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz obowiązujących przepisów dotyczących COVID-19.
 10. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: https://wmichalowicach.pl/biblioteka/?v=9b7d173b068d

____________________________________________________________________________
Załącznik Nr 1

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu „Nakręć innych do czytania”.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, ………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko
w związku z  moim udziałem  w  konkursie pt. „Nakręć innych do czytania!” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice, potwierdzam zapoznanie się  z Regulaminem konkursu oraz wyrażam zgodę na:

 • przetwarzanie moich  danych  osobowych w zakresie dotyczącym konkursu,
 • wykorzystywanie mojego  wizerunku w dokumentacji związanej z konkursem,
 • ewentualną publikację imienia i nazwiska oraz recenzji na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach,

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. 2019 r., poz.1781.);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1231).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ;