Dzialaj z nami - Seniorami! #2 (1)

„DZIAŁAJ Z NAMI – SENIORAMI!”-ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

SENIORZE/SENIORKO, JEŚLI MASZ POMYSŁ, CHCESZ ZEBRAĆ GRUPĘ CHĘTNYCH I DZIAŁAĆ, ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI, POMOŻEMY ZORGANIZOWAĆ SPOTKANIE, OPRACOWAĆ POMYSŁ, WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Jesteś aktywnym seniorem w swojej miejscowości? Masz ciekawy pomysł na realizację akcji wolontariackiej? Zbierz grupę znajomych seniorów i zgłoście się do konkursu!

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza  osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami – seniorami!”, którego celem jest pobudzenie i rozwijanie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie na rzecz środowiska lokalnego w oparciu o własny pomysł.

Liczy się pomysł i chęci! Zgłaszane projekty akcji wolontariackich powinny pokazywać aktywność społeczną seniorów i inspirować innych do działania. Akcje mogą zostać zrealizowane na rzecz wybranej grupy odbiorców np. dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych czy innych seniorów. Formuła i czas trwania powinna być dostosowana do adresatów- mogą to być spotkania, warsztaty, pikniki itp. Spośród nadesłanych zgłoszeń, do realizacji wybrane zostaną 4 najwyżej ocenione  pomysły na akcje wolontariackie seniorów.

Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy:

 • zebrać grupę 10-osobową w wieku 60+ zamieszkującą teren województwa małopolskiego;
 • zapoznać się z regulaminem konkursu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy z proponowaną przez grupę akcją wolontariacką.

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwetnia 2017r.!

W ramach konkursu dla wytypowanych grup seniorów przygotowano kompleksowe wsparcie:

 • merytoryczne w postaci: 2 szkoleń z zakresu wolontariatu z wybranej tematyki dostępnej na stronie Organizatora, 3 warsztatów tematycznych z coachem przygotowujących do przeprowadzenia akcji (np. warsztaty teatralne, taneczne itp.), 3-dniowego wyjazdu integrująco – angażującego do Zakopanego na akcję na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz wyjazdu na 3-dniową wizytę studyjną do Warszawy – do placówek aktywnie współpracujących z wolontariuszami np. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
 • finansowe w postaci: przyznania dofinansowania w wysokości 2500 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji.

Udział we wszystkich działaniach realizowanych w ramach konkursu jest dla uczestników całkowicie  BEZPŁATNE!

Zapewniamy:

 • materiały dydaktyczne i poczęstunek podczas szkoleń i warsztatów,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia;
 • wyżywienie, zakwaterowanie i przejazdy podczas obu wyjazdów;
 • ubezpieczenie NNW.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY za pośrednictwem:

 • poczty mailowej na adres: iwan@wolontariat-malopolska.pl
 • poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu) na adres: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków
 • lub dostarczyć osobiście do biura Organizatora: ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków

Do pobrania:

 • Regulamin konkursu
 • Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji można uzyskać:
http://wolontariat.org.pl/krakow/projekty/rozwijamy-wolontariat-seniorow-w-malopolsce/

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z opiekunką merytoryczną projektu: Agnieszką Iwan – agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl , tel: 577 472 451

Konkurs  „DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!” jest realizowany  w ramach projektu “Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

REGULAMIN KONKURSU –  Kliknij tutaj: Regulamin konkursu Działaj z nami-seniorami

SENIORZE/SENIORKO, JEŚLI MASZ POMYSŁ, CHCESZ ZEBRAĆ GRUPĘ CHĘTNYCH I DZIAŁAĆ, ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI, POMOŻEMY ZORGANIZOWAĆ SPOTKANIE, OPRACOWAĆ POMYSŁ, WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do Konkursu „DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!”

I. INFORMACJA O GRUPIE ZGŁASZAJĄCEJ AKCJĘ WOLONTARIACKĄ
Miejscowość Grupa formalna lub nieformalna
(znajomość czy przynależność do jakiegoś Klubu, UTW?)
Opis grupy seniorów planującej akcję (proszę krótko zaprezentować własną grupę)
 

 

 

 

II. DANE GRUPY SENIORÓW
Imię i nazwisko lidera grupy Telefon kontaktowy Podpis *
Imię i nazwisko Telefon kontaktowy

* Oświadczam, że jestem osobą w wieku 60+ i zamieszkują na terenie województwa małopolskiego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie.

III. INFORMACJE O PLANOWANEJ AKCJI WOLONTARIACKIEJ
Proponowany tytuł akcji
Cel akcji  

 

Adresaci akcji  

 

Planowane działania (proszę krótko opisać poszczególne etapy akcji)  

 

 

 

Motywacja i forma zaangażowania członków grupy w przygotowanie akcji (proszę krótko opisać  planowany podział zadań w grupie)

 

VII. PLANOWANY BUDŻET PROJEKTU
Lp. Nazwa wydatku Koszt

(przewidywany całkowity koszt)

1
2
3
4
5
6
7
8
Razem


OŚWIADCZENIE LIDERA GRUPY

 1. Jako lider, w imieniu całej grupy wyrażamy chęć uczestnictwa w konkursie „DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!” organizowanym przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu
  w Krakowie, w ramach projektu „Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
 2. W imieniu uczestników grupy i swoim oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i przyjmuję go do wiadomości.
 3. Świadoma/my odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że wszystkie dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
Data i miejsce Podpis lidera grupy