Wstęp

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach oraz Biblioteka Publiczna w Michałowicach zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach oraz Biblioteki Publicznej w Michałowicach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • 1.1.1 – Treść nietekstowa
 • 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)
 • 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)
 • 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)
 • 2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe
 • 2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie
 • 2.4.4 – Cel linku (w kontekście)
 • 2.5.3 – Etykieta w nazwie
 • 3.1.1 – Język strony
 • 4.1.1 – Parsowanie
 • 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są Mirosław Warchołek: mirek@ckip.com.pl i Anna Boczkowska: aboc@michalowice.malopolska.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 388 50 37 lub 535 029 009. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres:

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice.

Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice.

Budynek Biblioteki Publicznej, w którym swoja siedzibę ma Centrum Kultury i Promocji jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w centrum miejscowości, w otoczeniu innych instytucji takich jak: Urząd Gminy Michałowice oraz Szkoła Podstawowa.

Do budynku, w którym siedzibę ma Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice oraz Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Łatwy dojazd możliwy jest autobusami linią 257, 277, 260 – przystanek: Michałowice Centrum oraz 307 i busy linii “M” – przystanek Park&Ride.

Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Biblioteki Publicznej  – poprzez parking – który usytuowany jest od strony ul. Krakowskiej i Jana Pawła II. Po obydwu stronach parkingu znajdują się chodniki prowadzące do budynku. Nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

Na parkingu, znajdują się 3 miejsca parkingowe, wydzielone i oznaczone jako miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (wjazd na parking i skorzystanie z możliwości parkowania na tych miejscach nie wymaga uprzedniego uzgodnienia). Usytuowanie miejsc: 1 bezpośrednio pod budynkiem Urzędu Gminy – po prawej stronie od wejścia do budynku, 1 tuż przy budynku Biblioteki Publicznej oraz 1 na linii pod budynkiem Szkoły Podstawowej.

Od parkingu do wejścia głównego budynku Biblioteki Publicznej znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Po wejściu do budynku, na wprost od wejścia głównego znajdują się drzwi przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego, za którymi po lewej stronie znajduje się winda, która również jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Po budynku można poruszać się korytarzami, których szerokość wynosi 2,60 m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.


W budynku Biblioteki Publicznej nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.