REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WMICHALOWICACH.PL

 

WSTĘP

Niniejszy Regulamin zawiera warunki działania i korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Użytkowników. Korzystanie z serwisu i podejmowanie jakichkolwiek działań wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego warunków.

 

 Artykuł 1 – DEFINICJE

wmichalowicach.pl – serwis internetowy pośredniczący w sprzedaży biletów (zwany dalej Serwisem), ogłaszaniu wydarzeń bezpłatnych oraz świadczący inne usługi związane z organizacją i promocją wydarzeń. Serwis jest utrzymywany m.in. w następujących domenach:

  • wmichalowicach.pl

 

Właściciel serwisu:

 

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

Plac Józefa Piłsudskiego 2

32-091 Michałowice

 

Administrator jest podmiotem świadczącym użytkownikom usługę dostępu do Serwisu. Administrator wykonuje wszelkie czynności związane z zarządzaniem i administrowaniem Serwisem.

Użytkownik – Podmiot, który przeszedł proces rejestracji w Serwisie, zaakceptował jego Regulamin, w wyniku czego – uzyskał dostęp do oferowanych przez Serwis usług.

Użytkownikiem może być:

1)  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2)  osoba prawna
3)  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
4)  osoba małoletnia i/lub osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

 

Klient –  podmiot, który dokonał zakupu w Serwisie jako zarejestrowany Użytkownik.

Organizator – instytucja organizująca Wydarzenie i ogłaszająca je za pośrednictwem Serwisu.

Wydarzenie – przedsięwzięcie Organizatora, na które realizowana jest sprzedaż biletów za pośrednictwem Serwisu oraz stacjonarnie. Informacje o wydarzeniach są zamieszczane w Serwisie przez Organizatora. Wydarzenia dostępne w Serwisie mogą być płatne lub bezpłatne.

Bilet – dokument w formie elektronicznej zakupiony poprzez Serwis wmichalowicach.pl, uprawniający do wzięcia udziału w Wydarzeniu udostępnionym przez Organizatora. Klient otrzymuje Bilet za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Konto – utrzymywane dla Użytkownika przez Serwis, pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem. Jest to zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu wmichalowicach.pl.

Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie.

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu.

Umowa o świadczenie usług dostępu do Serwisu – Umowa zawierana w procesie rejestracji, pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem.

Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu jest akceptacja postanowień Regulaminu. Dostęp do usług Serwisu ze strony Klientów jest bezpłatny.

Umowa kupna – sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem. Oferty i informacje zamieszczane przez Organizatora w Serwisie nie stanowią ofert, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Obowiązkiem Klienta jest zapłata za Wydarzenie płatne. Organizator zobowiązuje się udostępnić Klientowi bilet, który jest dokumentem uprawniającym do wzięcia udziału w Wydarzeniu. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez zapłatę ze strony Klienta. Nie ma możliwości rezerwacji biletu na wydarzenie.

 

Artykuł 2 – TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 2.1 Warunki techniczne

 Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Serwisu są następujące:

1)  połączenie z siecią Internet,

2)  przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW. Serwis zaleca Użytkownikom korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej.

2.2 Prace konserwacyjne i utrzymaniowe  – ewentualne przerwy w dostępie do usług Serwisu

Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac konserwacyjnych i utrzymaniowych, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie Serwisu. Regularne lub zaplanowane prace konserwacyjne będą przeprowadzane w miarę możliwości w godzinach nocnych, bez niedogodności dla Użytkowników Serwisu, a w przypadku dłuższych prac użytkownicy zostaną o nich uprzedzeni z odpowiednim wyprzedzeniem. Dodatkowo, może okazać się niezbędne podjęcie niezapowiedzianych prac konserwacyjnych, np. w przypadku niedających się przewidzieć zakłóceń (np. wirusów, ataków hakerów).

2.3 Polityka Cookies

INFORMACJA O COOKIES

Serwis wykorzystuje pliki typu cookie w celu:

  • przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników,
  • uwierzytelniania, w tym identyfikacji zalogowanego użytkownika,
  • weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług,
  • tworzenia statystyk dla potrzeb Administratora, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami,

Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie Administrator może śledzić adresy internetowe domen odwiedzających użytkowników. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby Użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.

Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie plików Cookies na jego urządzeniu końcowym.

Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować prezentowanie odmiennej treści Serwisu Użytkownikowi, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

W Witrynie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics. System Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem:http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

CZYTAJ WIĘCEJ O COOKIES: http://wszystkoociasteczkach.pl/

 2.4 Polityka prywatności zgodna z RODO znajduje się TUTAJ

Artykuł 3 – ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z SERWISU WMICHALOWICACH.PL

1)  Uczestnikami Serwisu są Użytkownicy.

2)  Serwis umożliwia Użytkownikom założenie bezpłatnego konta.

3)  Serwis umożliwia Użytkownikom zawarcie umowy kupna-sprzedaży z Organizatorem wydarzenia.

4)  Przedmiotem obrotu w Serwisie mogą być bilety na wydarzenia, których organizacja jest dopuszczona przez obowiązujące przepisy oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

5)  Sprzedaż biletów na wydarzenia ma charakter otwarty dla Użytkowników. Wystawiane bilety są dostępne bez ograniczeń, poza oczywistymi ograniczeniami ilościowymi, specjalnymi wymogami etc. Podawane przez Organizatorów ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej Serwisu przy wydarzeniu, którego dotyczą.

6)  Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

7)  Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie środkami komunikacji informacji systemowych oraz wiadomości od Administratora.

8)  Niedopuszczalne są działania, które mogą utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator niezwłocznie zawiesi lub usunie Konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Administrator podejmie również wszelkie działania prawne mające na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.

9)  Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu wyłącznie w celach zgodnych z prawem, z niniejszym Regulaminem. Zamieszczone treści nie mogą zawierać treści obraźliwych i łamać praw osób trzecich itp. i nie mogą naruszać praw autorskich. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

10)  Zabrania się używania wszelkich szkodliwych technologii, które mogłyby szkodzić lub przeszkadzać innym użytkownikom, osobom trzecim i samej platformie.

11)  Wszelkie dane i treści dostarczone przez Użytkowników na adres Serwisu, do pracowników Serwisu lub przy pomocy Serwisu nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie postanowieniami Regulaminu.

 

Artykuł 4 – OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Organizator umieszcza w swojej ofercie odpowiednie i kompletne informacje na temat ceny, płatności, terminu i miejsca wydarzenia, ilości dostępnych biletów, w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi. Organizator zamieszcza opis oferty.

 

Artykuł 5 – PODATKI, CENY I PŁATNOŚCI

Ceny towarów są cenami brutto tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT), jeśli przepisy przewidują naliczenie tego podatku. Cena biletu zawiera prowizję instytucji świadczącej usługi w systemie płatności wykorzystywanym przez Serwis. Prowizja instytucji świadczącej usługi w systemie płatności, jest automatycznie pobierana. Organizator otrzymuje płatności za bilety za pośrednictwem usługi płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana jest za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych. Warunkiem dokonania płatności jest akceptacja Regulaminu systemu płatności.

 

Artykuł 6 – FAKTURY

 1)  Klient może ubiegać się o wystawienie faktury za zakupione bilety. W tym celu wymagany jest kontakt z Organizatorem

2)  Faktura może być wystawiona w ciągu 7 dni od daty zakupu, czyli momentu potwierdzenia wpłaty na koncie Serwisu. Klient może otrzymać fakturę pocztą elektroniczną lub odebrać osobiście w biurze Organizatora.

 

Artykuł 7 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU, ZWROTY I REKLAMACJE

1) Informacje na temat wydarzeń, ilości dostępnych biletów oraz ceny biletu są określane przez Organizatora.

2) Odpowiedzialność za przebieg wydarzeń ponosi Organizator.

3) Dane Organizatora (nazwa, adres oraz inne dane identyfikujące) podane są na stronie Wydarzenia oraz w Serwisie.

4)  Serwis nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Użytkownik podał niewłaściwy adres e-mail podczas składania zamówienia lub jeśli wiadomość nie zostanie przyjęta przez serwer pocztowy Użytkownika.

5) Reklamacje i skargi dotyczące organizacji oraz przebiegu wydarzenia powinny zostać zgłoszone przez Klienta bezpośrednio do Organizatora.

6)  W przypadku naruszenia zasad użytkowania Serwisu przez Użytkowników, Serwis zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń związanych z takimi sytuacjami. Zwrotowi podlegają również adekwatne do obrony prawnej koszty (w tym, szczególnie koszty adwokata), które Serwis w sposób możliwy do udowodnienia poniósł z winy niewłaściwego zachowania Użytkownika.

7)  Informacje na temat wydarzeń zamieszczane w Serwisie nie stanowią w żadnym wypadku oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

8)  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz szkody jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.

9)  Administrator nie przyjmuje nieuzasadnionych zwrotów ani reklamacji.

10)  Zwrotów biletów można dokonywać tylko jeśli:

  1.  Odwołano wydarzenie
  2.  Zmieniono datę lub miejsce wydarzenia

11) Bilet zakupiony w Serwisie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny. Nie oznacza to, że Organizator nie może zwrócić pieniędzy ani wymienić biletu w przypadkach i na zasadach określonych w jego wewnętrznym Regulaminie. Roszczenia związane ze zwrotami i reklamacjami należy kierować bezpośrednio do Organizatora.

12) W przypadku odwołania, zmiany terminu lub zmian w programie, Serwis zastrzega sobie prawo do informowania klientów, którzy kupili bilet na dane wydarzenie o zaistniałych zmianach. Informacja taka będzie zamieszczone na stronie internetowej oraz może być przez Serwis wysłana e-mailem.

13)  W przypadkach innych, niż omówione powyżej (w pkt. 2) Klient nie ma możliwości anulowania zamówienia u Organizatora ani zwrotu pieniędzy za nie od Organizatora, jeśli zamówienie zostało już opłacone.

14)  Jeżeli Klient zlecił wystawienie faktury za zakup biletu, zwrot środków może otrzymać jedynie po wcześniejszym otrzymaniu korekty do faktury i odesłaniu podpisanego dokumentu do Organizatora.

15)  Zwrot pieniędzy za zakup biletu odbywa się przelewem na rachunek bankowy, z którego wykonywana była płatność.

16)  Zwroty środków są realizowane tylko i wyłącznie na wartość nominalną biletów. Jakiekolwiek dodatkowe wydatki poniesione przez Klienta (w tym opłaty z tytułu dostawy biletu, prowizji płatności bankowych lub w przypadku odwołania, zmiany terminu wydarzenia, koszty hotelu, dojazdu i etc.) nie podlegają zwrotowi.

17)  Użytkownik może złożyć reklamację do Administratora co do usług świadczonych przez Serwis. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bilety@wmichalowicach.pl lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej opis zgłaszanych zastrzeżeń.

18)  Serwis rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

19)  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

20) Zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) Kupującemu bilet nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem na odległość m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

Artykuł 8 – CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

1)  Umowa o korzystanie z Serwisu jest zawierana na czas nieokreślony.

2)  Umowa może być wypowiedziana przez Serwis lub przez Użytkownika przy zachowaniu 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

3)  W celu wypowiedzenia umowy Użytkownik powinien przesłać pisemne zawiadomienie Administratorowi (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora podany w Serwisie). Po wypowiedzeniu umowy konto Użytkownika zostanie usunięte przez Administratora. Użytkownik zobowiązuje się do uregulowania wszystkich swoich zobowiązań wobec Użytkowników i wobec Administratora.

4)  Prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia pozostaje nienaruszone.

5)  Umowa może zostać rozwiązana na podstawie decyzji Serwisu w przypadku:

  1.  łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  2.  działania na szkodę Serwisu i/lub Administratora lub jego Użytkowników,
  3.  innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką Administratora.

6)  Koniec terminu wypowiedzenia Umowy przypada na dzień kolejny po upłynięciu terminu wypowiedzenia.

 

Artykuł 9 – OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADMINISTRATORA

1)  Poszczególne elementy Serwisu, układ prezentowanych treści, opracowania (w tym zasad, instrukcji i Regulaminu), materiały i inne zawarte w nim rozwiązania, podobnie jak elementy graficzne, są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo, zwłaszcza przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

2)  Materiały dostarczane do Użytkowników drogą elektroniczną takie jak wiadomości wysyłane drogą wiadomości e-mail, projekty newsletterów etc. podlegają ochronie praw własności intelektualnej Administratora Serwisu. W odniesieniu do wszystkich powyżej określonych materiałów zabronione jest ich kopiowanie, wyświetlanie, dystrybucja, przesyłanie, przedrukowywanie oraz modyfikowanie podobnie jak sublicencjonowanie oraz tworzenie prac z wykorzystaniem tych materiałów za wyjątkiem sytuacji, gdy Administrator wyraził pisemną zgodę na te działania oraz pisemnie zaakceptował formy, w  jakich ukażą się wykorzystane materiały. W przypadku złamania tych zasad Administrator podejmie skutki prawne. Administrator zastrzega sobie prawo do znaków towarowych, w tym loga Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice oraz Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.

3)  Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zgadza się, że wszystkie prawa autorskie oraz znaki towarowe dotyczące Serwisu (nie dotyczy ofert wydarzeń), a także konta Użytkowników są własnością Administratora. Korzystanie z tych praw autorskich do innych celów niż te, które określa Regulamin, podobnie jak korzystanie z Serwisu do innych celów niż określone w Regulaminie, jest zabronione.

4)  Zabronione jest pobieranie i przetwarzanie treści Serwisu z wykorzystaniem robotów internetowych oraz innych systemów automatycznego pobierania danych. Działania takie oznaczają naruszenie niniejszego Regulaminu.

5)  Pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi Serwisu ponosi Użytkownik, w sytuacji, gdy bezprawnie wykorzystał zastrzeżone znaki towarowe, logo oraz materiały zawarte w Serwisie.

 

Artykuł 10 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)  Akceptując postanowienia Regulaminu w procesie rejestracji, Użytkownik godzi się na wszystkie jego postanowienia. Regulamin zaczyna obowiązywać Użytkownika od momentu rejestracji w Serwisie. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w Serwisie, na stronie internetowej.

2)  Warunki Regulaminu są każdorazowo akceptowane przez Użytkowników w procesie rejestracji.

3)  Warunki Regulaminu są udostępniane każdorazowo do zaznajomienia w linku aktywującym konto.

4)  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu w każdej chwili i bez podawania przyczyny, a także do zmiany załączników i wprowadzenia nowych warunków użytkowania. W przypadku takich zmian, są one uzewnętrzniane na stronie Serwisu, ponadto przez pocztę elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem (14 dni kalendarzowych). W przypadku zmian Regulaminu Użytkownik powinien zaakceptować warunki, co wiąże się z kontynuowaniem korzystania z usług, lub też odstąpić od Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku akceptacji zmian w Regulaminie, konto zostaje zlikwidowane.

5)  Kwestie nierozstrzygnięte w niniejszym Regulaminie zalecane są do polubownego rozstrzygnięcia.

6)  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

7)  W przypadku uznania za nieważne prawomocnym wyrokiem jednego z postanowień Regulaminu, inne punkty pozostaną w mocy.

 

Koniec Regulaminu.