Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach (CKiP w Michałowicach).

ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin dotyczy zajęć dodatkowych prowadzonych przez Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, zwanego dalej Organizatorem. Zasady uczestnictwa w zajęciach fitness znajdują się w osobnym podtytule regulaminu poniżej.
 1. Zajęcia Centrum Kultury i Promocji adresowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych przede wszystkim na terenie gminy Michałowice. W miarę wolnych miejsc przyjmowane są również osoby spoza gminy.
 1. Głównym miejscem odbywania się zajęć jest budynek Biblioteki Publicznej w Michałowicach przy Placu Piłsudskiego 2, wybrane zajęcia prowadzone są również w szkołach na terenie gminy lub w określonych sytuacjach w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy.
 1. W zależności od rodzaju zajęć, zajęcia prowadzone są w grupach lub indywidualnie, w zależności od specyfiki zajęć – również z podziałem na kategorie wiekowe. Uczestnikami mogą być osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa poprzez kontakt z Centrum Kultury i Promocji oraz spełniły warunki ustalone przy zapisach, a w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach. W zależności od specyfiki zajęć zapisanie dziecka na zajęcia jest równoznaczne z wyrażeniem takiej zgody, natomiast w określonych przypadkach wymagane jest podpisanie umowy uczestnictwa.
 1. Dorosły uczestnik lub opiekun prawny uczestnika (w przypadku osób małoletnich), zgłaszając udział w zajęciach organizowanych w CKiP, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć ruchowych, tanecznych, sportowych, jednoznacznie potwierdza, że stan zdrowia uczestnika pozwala na jego udział w tych zajęciach. W szczególnych przypadkach Organizator może wymagać okazania zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub podpisania stosownego oświadczenia.
 1. Wykaz zajęć wraz z harmonogramem dostępny jest na stronie http://wmichalowicach.pl/ckip/zajecia/ , wszelkich informacji zasięgnąć można również przez kontakt z CKiP (dane znajdują się w zakładce „Kontakt” na stronie: http://wmichalowicach.pl/ckip/kontakt/ ), w tym pod numerami: 535 029 009 lub 12 388 50 71.
 1. Zajęcia w CKiP prowadzone są w większości odpłatnie, ale Organizator może ustalić inaczej. Decyzję w zakresie cennika zajęć podejmuje Dyrektor CKiP.
 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach odpłatnych jest uiszczenie wskazanej opłaty w określonym przez Organizatora terminie. Opłaty dokonuje się przelewem na konto Organizatora (dane znajdują się w zakładce Kontakt). W przypadkach niektórych zajęć opłata za zajęcia równoznaczna jest z zakupieniem karnetu na określoną ilość zajęć (na przykład określone zajęcia ruchowe). Uiszczenie opłaty za zajęcia jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wniesione opłaty za zajęcia nie są zwracane (dotyczy to także zakupu karnetów fitness).
 1. Zapisy na zajęcia i opłaty rozliczane są semestralnie, chyba że Organizator ustali inaczej w przypadku określonych zajęć.
 1. Uczestnik, który nie uiścił określonej opłaty w terminie, nie może brać udziału w zajęciach.
 1. Nieobecność na zajęciach nie powoduje obniżenia wysokości opłaty semestralnej.
 1. Miejsce i czas zajęć ustalane są na podstawie grafiku przygotowanego przez Dyrektora  i instruktora prowadzącego dane zajęcia.
 1. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odrobienia zajęć. Zgodę na odrobienie musi wyrazić Organizator. Terminy odrabianych zajęć Organizator ustala z instruktorem.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku, o których informuje osobiście, telefonicznie, mailowo lub w przypadku braku takiej możliwości – na stronie www oraz facebooku i poprzez wywieszenie informacji w budynku.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej liczby osób uczestniczącej w danych zajęciach. Jeśli wymagana liczba osób się nie zgłosi, Organizator może podjąć decyzję o rezygnacji z prowadzenia danych zajęć.
 1. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć ani miejsca osobom trzecim.
 1. Uczestnicy zajęć są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, porządkowych i przeciwpożarowych. W sytuacji zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika CKiP.
 1. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia znajdującego się w salach zajęciowych. Niedozwolone jest przenoszenie wyposażenia z sal bez zgody Organizatora. Uczestnicy (bądź ich prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za umyślne zniszczenia dokonane w czasie zajęć lub poza nimi. Instruktor lub Organizator ustala osobę odpowiedzialną za powstałe zniszczenia.
 2. Uczestnik w czasie zajęć nie może opuszczać sali zajęciowej bez zgody instruktora. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika małoletniego, który opuszcza salę w trakcie zajęć.
 3. Na zajęcia ruchowe, taneczne, sportowe uczestników obowiązuje odpowiedni, zamienny strój sportowy do ćwiczeń oraz zamienne obuwie sportowe lub baletki.
 4. Dzieci nie są odbierane ze świetlicy (ani zaprowadzane na świetlicę po zajęciach) przez pracowników CKiP ani przez instruktorów.
 5. Uczestnik zajęć przebywa na terenie CKiP oraz w salach zajęciowych w terminie odbywania się zajęć. Instruktor ponosi odpowiedzialność za uczestników w trakcie trwania zajęć. Pracownicy CKiP nie ponoszą odpowiedzialności za uczestników poza wyznaczonym czasem trwania zajęć.
 6. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do terminowego odbierania dzieci po zajęciach. Poza czasem zajęć dzieci nie są nie są objęte opieką instruktorów. Rodzice lub opiekunowie dzieci do lat siedmiu są zobowiązani do przebywania na terenie obiektu Biblioteki i CKiP w czasie trwania zajęć.
 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie do biura CKiP dowodu wpłaty za zajęcia nie później niż na drugich zajęciach. W przypadku niedostarczenia dowodu wpłaty w podanym terminie Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy zajęć oraz zaproponowania miejsca oczekującej osobie z listy rezerwowej.
 2. Liczba miejsc na zajęcia jest ograniczona. Osoby zapisane na listy rezerwowe będą informowane tylko w razie przyjęcia na dane zajęcia.
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć zapisany uczestnik jest zobowiązany powiadomić biuro CKiP przynajmniej telefonicznie.
 4. Instruktorzy zajęć językowych zastrzegają sobie prawo do zaproponowania przeniesienia uczestnika do innej grupy, jeśli jej poziom bardziej odpowiada poziomowi uczestnika.
 5. Jeśli uczestnik swoim zachowaniem zdecydowanie przeszkadza w prowadzeniu zajęć instruktorowi i innym uczestnikom pomimo upomnień i rozmów z rodzicami, może zostać skreślony z listy uczestników przez Organizatora bez zwrotu opłaty.
 6. Na wyjazdy konieczne jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców.
 7. Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania  danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością statutową CKiP. Uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez  CKiP wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości CKiP oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 8. Uczestnik ma obowiązek godnie reprezentować placówkę i gminę w czasie występów, konkursów i wyjazdów oraz organizowanych wydarzeń.
 9. Za stan wypożyczonego stroju odpowiada uczestnik zespołu. Wypożyczony strój należy przygotować odpowiednio do występu, na którym ma być wykorzystany, a po występnie powinien być zwrócony w wyznaczonym terminie, czysty. Stroje wypożyczać mogą tylko uczestnicy określonych zajęć według zasad ustalonych z Organizatorem lub instruktorem. Wypożyczenie stroju wymaga podpisania rewersu.
 10. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad koleżeństwa w stosunku do współuczestników, a także respektować zasady ustalone przez instruktora zajęć.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH FITNESS I ZAKUP KARNETÓW

 1. Zajęcia fitness i jogi są przeznaczone dla osób dorosłych (tj. osób, które ukończyły 18 lat).
 2. Karnety na zajęcia fitness zakupić można online na stronie Organizatora: http://wmichalowicach.pl/ckip/kup-karnet-fitness/ lub osobiście w biurze CKiP w godzinach pracy biura. Instruktorzy nie sprzedają karnetów, jedynie wydają karnety wcześniej zakupione przez Uczestnika online (uczestnik ma obowiązek podpisać listę odbioru karnetów).
 3. Zakup karnetu nie jest jednoznaczny z zapisem na zajęcia. Zapisy na każdą godzinę zajęć są obowiązkowe.
 4. W przypadku braku karnetu jest możliwość zapłaty za pojedyncze wejście (wpłata u instruktora przed zajęciami).
 5. Istnieją następujące rodzaje karnetów: karnet 50+ w cenie 30zł, karnet na jogę: 80zł, a także karnet na pozostałe zajęcia fitness w cenie 50zł. Każdy karnet obejmuje wejścia na 4 zajęcia do bezterminowego wykorzystania, chyba że w określonej sytuacji Organizator ustali inaczej. Podane ceny obowiązują od 1 września 2017 r. do odwołania.
 6. Uczestnik ma obowiązek okazać karnet instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć. Instruktor zaznacza wykorzystane wejście na karnecie.
 7. Zapisy na zajęcia dokonywane są w biurze Organizatora w godzinach pracy biura. Uczestnik ma obowiązek zapisać się telefonicznie lub osobiście. W każdy poniedziałek od godziny 8.30 rozpoczynają się zapisy na następny tydzień (zaczynający się od kolejnego poniedziałku). Instruktorzy nie dokonują zapisów na zajęcia.
 8. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić nieobecność na zajęciach najpóźniej do godziny 15.00 tego samego dnia (przy uwzględnieniu godzin pracy biura CKiP). Może tego dokonać telefonicznie (w tym za pomocą SMS – w tym przypadku należy oczekiwać na SMS potwierdzający) lub osobiście.
 9. Na każdych zajęciach sprawdzana jest obecność. Jeśli uczestnik nie zgłosił nieobecności odpowiednio wcześniej, na kolejnych zajęciach instruktor skreśla dodatkowe wejście na jego karnecie.
 10. Osoby zapisane na liście rezerwowej informowane są telefonicznie lub za pomocą SMS o wolnym miejscu.
 11. Osoby, które z odpowiednim wyprzedzeniem nie odwołały obecności na zajęciach, mogą uczestniczyć w kolejnych zajęciach tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty za poprzednie zajęcia (dodatkowe skreślenie z karnetu lub zapłata za pojedyncze zajęcia).

Koniec Regulaminu.