Zapraszamy serdecznie na Rodzinny Konkurs Wielkanocny!

Regulamin:

 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach (adres: Pl. J. Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice, tel. 12 388 50 71, tel. kom.  535 029 009, e-mail: biuro@ckip.com.pl).

 • Cele konkursu to:

– rozwijanie zainteresowań artystycznych;

– promowanie talentów;

– zachęcanie do kultywowania tradycji.

 • JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Do udziału w konkursie zaproszone są całe rodziny: rodzice, dzieci, babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie… Aby zgłosić się do konkursu, należy wspólnie wykonać dowolny stroik wielkanocny, dostarczyć go do biura Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach DO PIĄTKU 26 MARCA (DO GODZ. 17.00) oraz wypełnić na miejscu kartę zgłoszenia.

 • ROZWIĄZANIE KONKURSU nastąpi w niedzielę 28 marca podczas Jarmarku Wielkanocnego o godz. 14.00. W czasie Jarmarku stroiki będzie można obejrzeć na wystawie w plenerze.
 • NAGRODY
  Najciekawszym stroikom zostaną przyznane miejsca i wyróżnienia. Zwycięskie rodziny otrzymają nagrody ufundowane przez CKiP w Michałowicach. Galeria wybranych zdjęć z przebiegu konkursu zostanie opublikowana w Gazecie Gminy Michałowice, na FB i stronie organizatora: www.wmichalowicach.pl. Zdjęcia mogą być publikowane również w kolejnych numerach Gazety.
 • Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z poniższą klauzulą RODO i akceptuje jej postanowienia. W przypadku osób niepełnoletnich taką zgodę wyrażają rodzice.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, z siedzibą przy Placu Józefa Piłsudskiego 1 (32-091 Michałowice),
 2. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu podać numer 12-388-76-56 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres ckip@ckip.com.pl,
 3. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
  z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Rodzinnego Konkursu Wielkanocnego.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów zawartych z Administratorem.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu i po jego zakończeniu w celach archiwalnych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału we wskazanym konkursie.
 9. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do żądania od Administratora:
  – dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 10. Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Administrator nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw trzecich.